Den stora berättelsen om invandringen under 2000-talet är inte krisåret 2015 utan att invandringen legat på en konstant exceptionellt hög nivå jämfört med tidigare årtionden i Sveriges historia. Kvartal kan här presentera berättelsen om den demografiska omvandlingen av Sverige i grafik. Vi kan också visa att de temporära uppehållstillstånden i praktiken är permanenta. Nästan inga har fått avslag på sina ansökningar om förlängning. 

Det finns många vanliga uppfattningar om invandringen som inte stämmer. 

Exempelvis kan den som följt nyhetsrapporteringen de senaste åren lätt ha få intrycket att Sverige hade en kris 2015 som ledde till Romsons tårar och en kraftig åtstramning av invandringen – och nu är situationen åter till det normala.

Därför är det kanske inte konstigt att min essä ”Framgången skriver sin egen berättelse” har fått en del undrande kommentarer från läsare. Jag skrev där att Sverige under 2020-talet beräknas att fortsätta ta emot ett Malmö med invandrare vart tredje år. Jag kommer här att visa varför det är sant, och varför det är mer relevant att titta på långa tidsserier än enskilda år för att förstå vad som händer i Sverige.

Källa: SCB. Grafik: Frida Eckermann

Källa: SCB. Grafik: Frida Eckermann

I diagrammet ”100 år av invandring” som du kan se ovan har vi lagt in statistiken från 1950 till 2018. Vi har även lagt in SCB:s prognos för invandring 2019–2050. Denna prognos har Statistiska centralbyrån gjort med förutsättning att dagens regelverk för invandring kommer att fortsätta gälla. Alla som flyttar till Sverige och blir folkbokförda räknas in i SCB:s statistik om invandring.1

Vi ser på diagrammet att invandringen hade en topp 1970 då invandringen (främst arbetskraft) nådde 77 000. På 1980-talet tog flyktinginvandringen fart och på 90-talet kom återigen ett toppår 1994 under Jugoslavien-kriget då invandringen nådde 83 598 personer.

Sexsiffrig invandring har blivit det nya normala

Vi kan se att år 2006 sker ett hopp i kurvan och invandringen ökade med 30 000. Det året tog Fredrik Reinfeldt över som statsminister, EU kom med ett direktiv för fri rörlighet och en kampanj för flyktingamnesti fick genomslag i politiken och medierna. År 2008 bröt Sverige för första gången igenom 100 000-nivån invandrare/år. Vi kan se att invandringen sedan 2012 hållit sig på över 100 000 människor per år och nådde 132 602 personer 2018. Utvandringen har under det senaste årtiondet samtidigt varit konstant på cirka 50 000 per år. Den största sammanlagda gruppen som invandrar och folkbokför sig i Sverige är fortfarande flyktingar/skyddsbehövande och anhöriginvandrare. Om man även tar hänsyn till återinvandring är andelen skyddsbehövande och anhöriga vissa år under 50 procent av den totala invandringen, 2018 var exempelvis andelen 47%. 

Under 2020-talet räknar SCB med att Sverige kommer att ha en invandring på omkring 110 000 per år, ungefär ett Borås per år. Den kommer sedan att hålla sig på den nivån hela perioden fram till mitten av seklet. År 2018 var det 86 000 fler personer som invandrade än som utvandrade. Nettomigrationen förväntas att minska och om tio år vara knappt 40 000 per år.2

Malmös befolkning var på knappt 340 000 invånare vid årsskiftet. Det är därför korrekt att säga att Sverige beräknas fortsätta att ta in ett Malmö med invandrare vart tredje år. Men då är det Malmö av storlek 2018 vi pratar om. Framtidens Malmö kommer att ha en kraftigt ökad befolkning. En tydlig effekt av politiken är att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad, med höga födelsetal och hög invandring.3

De inte så tillfälliga uppehållstillstånden

En annan vanlig missuppfattning gäller de ”tillfälliga uppehållstillstånden”. När de infördes i stället för permanenta för asylsökande tolkades det som en eftergift för SD. Organisationer som Röda Korset kom med häftig kritik eftersom de menar att regeländringen har orsakat mänskligt lidande och splittrar familjer. Den innebar att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel för asylärenden och att möjligheterna till familjeåterförening skars ned. Det uppfattades nog också allmänt som att de tillfälliga uppehållstillstånden var just tillfälliga, och att folk som fick dessa skulle återvända.4

 Men siffror från Migrationsverkets presstjänst visar att bara ett ett ytterst litet antal ansökningar om förlängning har fått avslag. Lagen trädde i kraft 2016 och sedan dess har bara 371 fått avslag medan 40 345 fick bifall. De tillfälliga uppehållstillstånden är i praktiken permanenta för i stort sett alla sökande i nuläget. Det beror på att Migrationsverket bedömer att skyddsbehovet kvarstår. De som får förlängning efter förlängning hinner rota sig i landet. Migrationsverket har ingen statistik över hur många som eventuellt har avstått från att ansöka om förlängning.

Den nya invandringen kommer att vara en följd av asylinvandring 

Kommer vi att se nya dramatiska bilder av folk som vandrar över Öresundsbron? Nej.

SCB räknar med att med de nya reglerna kommer vi troligen inte se en till flyktingboom utan snarare ett konstant inflöde av barn och partner till de som redan kommit och deras barn.

Invandringen kommer alltså till stor del vara driven av anhöriginvandring som är en följd av tidigare asylinvandring, säger Tomas Johansson, befolkningsanalytiker på SCB. Han har även hjälpt till att faktagranska denna text. 

Källa: SCB. Diagram invandringar till Sverige

Källa: SCB. Grafik: Frida Eckermann

Som vi ser i grafik 2  dyker de flyktingar som kom 2015 upp i statistiken som folkbokförda invandrare först 2016 och i viss mån 2017. Men från 2017 och framåt är anhöriginvandring den viktigaste faktorn, enligt SCB.

Kategorin ”Uppgift saknas” rör sig främst om EU-medborgare som har folkbokfört sig i Sverige. 

Förutom EU-medborgare är de stora grupperna år 2018   flyktingar/skyddsbehövande (21 563) (sådana som har fått sin asylansökan godkänd och har fått uppehållstillstånd) anhöriga till flyktingar (16534) och anhöriga – ej flyktingar (23 872).

En stor del som kommer i den sistnämnda kategorin är anhöriga till personer som själva är andra eller första generationens invandrare, enligt Tomas Johansson. Av de nära två miljoner utrikes födda som är folkbokförda i Sverige har över 1,1 miljoner fått svenskt medborgarskap.5 Om de tar hit sina föräldrar, fruar och barn hamnar dessa i kategorin ”anhöriga – ej flyktingar”.

En befolkningsökning som saknar motstycke i ett utvecklat land

Man kan tycka att utvecklingen är bra eller dålig, men det går inte att ifrågasätta att den innebär en demografisk omvandling. En ökande livslängd och fler invandrare leder till en äldre befolkning och fler utrikes födda.6

Den nya svenska befolkningen kommer till stor del ha sitt ursprung i Asien och Afrika. Invandringspolitiken har också skapat en befolkningsökning som saknar motstycke i ett utvecklat land. SCB beräknade 2004 att Sveriges befolkning skulle passera 10 miljoner år 2027, men denna gräns uppnåddes som vi nu vet redan 2017.

Grafik över befolkningsökningen i USA, Europa och Sverige

Data från Världsbanken. Grafik: Kurt Lundgren.

Diagrammet ovan  illustrerar befolkningsförändringarna sedan 1990 för Sverige, Euroområdet och USA. Det är sammanställt av nationalekonomen Kurt Lundgren och  bygger på data från Världsbanken. Vi kan se att Sverige följer fram till tiden 2000-2005 utvecklingen inom Euroområdet, ibland ligger Sverige lite högre, ibland lägre. Men så tar den svenska befolkningsutvecklingen fart på ett helt exceptionellt sätt. Befolkningsökningen i Sverige nådde 1,4 procent medan genomsnittet för Euro-länderna var 0,2 procent. Inte hela, men större delen av denna ökning har sin grund i invandring som till stor del kommer från länder utanför Europa. Men i motsats till de flesta andra europeiska länder har också födelsetalen ökat i Sverige. År 2018 var det så kallade summerade fruktsamhetstalet 1,76 barn per kvinna.7 På sikt antas det öka något och långsiktigt ligga på 1,88.

USA kallas ofta för ett ”invandrarland” men Förenta staterna nådde sitt högsta värde på ungefär 15 procent invandrare åren efter det näst senaste sekelskiftet. Sverige är idag alltså ett större invandrarland än USA.8

En fjärdedel i arbetsför ålder är utrikes födda

I Sverige var år 2018 nästan en fjärdedel av personerna i åldern 20–64 år födda utomlands. Den andelen beräknas öka och vara som högst, 30 procent, i mitten av 2030-talet, enligt SCB:s prognos.

I medierna och i riksdagen har det på senare tid varit debatt om den ökande arbetskraftsinvandringen,9 och i vilken utsträckning den utgörs av kvalificerad arbetskraft som det råder brist på i Sverige, eller om det är sådana som tidigare skulle ha kommit som asylsökande och till arbetsuppgifter som lika gärna hade kunnat utföras av lågutbildad arbetskraft i Sverige. Det är en relevant diskussion.

Men tittar man på SCB:s siffror över arbetskraftsinvandring som stannar i Sverige, det vill säga folkbokför sig, har den visserligen ökat kraftigt till 11 431 personer 2018, men det är fortfarande en liten kategori jämfört med anhöriginvandrare – även om så klart även många som kommer som arbetskraft också tar hit sina anhöriga, gamla och barn. 

Asiater, svenska medborgare och afrikaner

I SCB:s statistik över total invandring ingår svenska medborgare som har flyttat utomlands eller som har bott utomlands och sedan återvänt. Men svenska medborgare stod för bara bara 14 procent av de knappt 133 000 invandrarna 2018. I kategorin ”svenska medborgare” ingår svenskar som jobbat i Norge en period men också irakier som har blivit svenska medborgare, bott en period i hemlandet, och sedan återvänt till Sverige, som exempel.

Källa SCB. Grafik: Frida Eckermann

Om man räknar bort svenska medborgare ser fördelningen ut som i grafiken ovan. Den vanligaste världsdelen är utan konkurrens Asien. Tidigare var den typiske invandraren en finländare. Men inte nu längre. Sedan 2017 är det en syrier.10 

Men är det då hugget i sten att utvecklingen kommer att fortsätta så här? Nej, säger Tomas Johansson, befolkningsanalytiker på SCB. Prognosen är gjord med utgångspunkt i dagens politik. Om regelverket ändras blir kurvorna också annorlunda.

SCB:s databas över invandring ligger öppen för allmänheten för den som själv vill göra slagningar och nås på den här länken. Prognoser framåt i tiden kan ses här

Denna text har korrigerats. Grafiken ”Invandring topp 5 efter medborgarskapland” var i en tidigare version korrekt i sin rangordning men siffrorna var inkorrekta. Den uppdaterade grafiken ovan visar topplistan med korrekta siffror. 

 

Noter

1, Se SCB Statistiska meddelanden Sveriges framtida befolkning 2019-2070  sid 25: https://www.scb.se/contentassets/24496c5905454373b2910229c29001ec/be0401_2019i70_sm_be18sm1901.pdf 

2, Se http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/BefProgOsiktDetN/#

3, Se https://malmo.se/Service/Om-Malmo-stad/Politik-beslut-och-paverkan/Fakta-och-statistik/Befolkning/Befolkningstillvaxt.html

4, Enligt utlänningslagen är grunden i svensk rätt att ge permanenta uppehållstillstånd till de som bedöms vara skyddsbehövande. I den tillfälliga lagen som började gälla i juli 2016 ändrades detta till att grunden är att ge tillfälliga uppehållstillstånd till skyddsbehövande. Uppehållstillstånden är på 3 år för de som bedöms vara flyktingar, och 13 månader för alternativt skyddsbehövande. Läs mer om de olika skyddsstatusarna här. De tillfälliga uppehållstillstånden kan förlängas så många gånger det behövs, och grunden är att skyddsbehovet mot hemlandet kvarstår. En sådan bedömning gör Migrationsverket varje gång en förlängningsansökan prövas. Detta är alltså anledningen till att de tillfälliga uppehållstillstånden förlängs – Migrationsverket bedömer att skyddsbehovet kvarstår. (Källa: Migrationsverket).

5, Se SCB Befolkningsstatistik i sammandrag: https://www.scb.se/contentassets/d017b78940424473a31527f8c685ed34/be0101_tab8samdrag2018mars.xlsx 

6, Se SCB Statistiska meddelanden Sveriges framtida befolkning 2019-2070  sid 1: https://www.scb.se/contentassets/24496c5905454373b2910229c29001ec/be0401_2019i70_sm_be18sm1901.pdf 

7, Det summerade fruktsamhetstalet är ett mått på det antal barn en kvinna i genomsnitt skulle få under livet om benägenheten att få barn förblev densamma som när man gör beräkningen. Se ibid.

8, Statistiken från USA utgår från 1850 och framåt. Källa: Kurt Lundgren/Pew Research Center.

9, Se till exempel Kvartal 17/1 2020: Löfvens påstående om arbetskraftsinvandringen stämmer inte eller Kvartal 24/4 2018: Billig arbetskraft kan bli dyr affär för en välfärdsstat.

10, Se https://www.migrationsinfo.se/befolkning/aldersfordelning/