Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Personuppgiftspolicy

Mediehuset Kvartal AB, org.nr. 559389-5591 (hädanefter benämnd ”Kvartal” eller vi, oss, vår vårt, våra) värnar om dig och din integritet och är mån om att du ska känna trygghet kring vår hantering av dina personuppgifter. 

Kvartals personuppgiftsbehandling sker i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”) och med andra tillämpliga lagar och regler om dataskydd och personuppgiftshantering. I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi hur Kvartal samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad och hur du kan tillvarata dessa.

1. Vem är personuppgiftsansvarig?

Mediehuset Kvartal AB, org.nr. 559389-5591, med adress Box 3376, 103 67 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy.

2. Till vem riktar sig denna personuppgiftspolicy?

I personuppgiftspolicyn har vi samlat information som riktar sig till våra kunder, såväl nuvarande som tidigare och blivande kunder, användare av vår app och våra övriga tjänster samt våra samarbetspartners och affärskontakter.

3. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

3.1 En personuppgift är varje form av uppgift som avser en levande person och som direkt eller indirekt kan hänföras till denne. Personuppgifter kan alltså vara varje form av uppgift som pekar ut en person och behöver inte innehålla exempelvis namn, adress eller personnummer. Även krypterade uppgifter kan också vara personuppgifter. 

3.2 Behandling av personuppgifter är ett samlingsbegrepp för alla typer av åtgärder som vidtas i relation till uppgifterna. Som exempel kan nämnas behandlingstyper såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning eller överföring.

4. Från vilka källor samlas dina personuppgifter in?

4.1 Kvartal inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig, exempelvis genom att du tillhandahåller dem till oss när du tecknar en prenumeration eller skapar ett användarkonto på vår webbplats eller i vår app. Kvartal kan även komma att samla in och registrera dina personuppgifter i samband med att du kontaktar oss för support via olika kommunikationsformer som möten, donationer via swish, brevväxling, telefonsamtal och e-post.

4.2 Uppgifter om dig kan även komma att samlas in av externa källor, exempelvis från offentliga register. Insamling av sådant slag sker när det är nödvändigt för att vi ska kunna uppdatera våra register och säkerställa att vi har korrekt och komplett information om dig.Hur vi använder dina personuppgifter

5. Hur vi använder dina personuppgifter

ÄndamålBehandlingarKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera beställning och/eller köp.
 • Leverans (inklusive tillhandahållande av leveransalternativ, avisering och kontakter rörande leveransen).
 • Hantering av din order.
 • Identifikation och ålderskontroll.
 • Hantering av reklamations- och garantiärenden.
 • Hantering av ditt kvitto om du via tredje part använder tjänst för digitala kvitton.
 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Ålder.
 • Kön.
 • Köp- och beställningshistorik.
 • Uppgift om köp/beställningstidpunkt.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet/avtalen. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras.
Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts och för en tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Kvartals berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

ÄndamålBehandlingarKategorier av personuppgifter
För att kunna hantera och följa upp serviceärenden och i övrigt kommunicera med dig.
 • Identifiering.
 • Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till användarservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
 • Uppföljning av vår hantering av ditt ärende.

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
 • Ålder.
 • Kön.
 • Din korrespondens.
 • Köp- och beställningshistorik
 • Uppgift om köp/beställningstidpunkt.
 • Eventuellt fel/klagomål.
 • Uppgift om ditt kundserviceärende.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera serviceärenden.
Lagringsperiod:Till dess att serviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader därefter.

Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Kvartals berättigade intresse.

Vissa uppgifter sparas för längre perioder än vad som stadgats ovan för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, till exempel för bokföringsändamål. I dessa fall är det bara sådana uppgifter som krävs för att uppfylla våra skyldigheter enligt exempelvis bokföringslagen (1999:1078) som sparas och endast för den tid som stipuleras i den aktuella lagen.

ÄndamålBehandlingarKategorier av personuppgifter
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
 • Framtagande av underlag i syfte att förbättra våra tjänster och erbjudanden.
 • Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra användare.
 • Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, kontaktuppgifter, ålder och kön) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för affärsplanering samt för optimering av kundupplevelsen.
 • Köp, beställnings- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, dvs hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra användares berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.
Vi kan komma att lagra informationen längre än för den ovan stadgade perioden om det är nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Sådan lagring grundas på Kvartals berättigade intresse.

6. Utlämnande av personuppgifter

6.1. Kvartal kan i samband med något av de ändamål som beskrivits ovan under rubriken ”Hur vi använder dina personuppgifter”

 • Myndigheter,
 • Samarbetspartners, vilka exempelvis är sådana företag som erbjuder IT-lösningar, inklusive e-plattform, affärssystem och analysverktyg, eller
 • Externa konsulter som bistår oss i vår verksamhet.

6.2. Kvartal samarbetar primärt med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler. Om du vill få mer information om de skyddsåtgärder som har vidtagits är du välkommen att kontakta oss.

7. Om cookies och användning av cookies

7.1. Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

www.kvartal.se använder vi följande cookies:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet),
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut),
 • Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker),
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje parts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics), och
 • Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare på ett sätt som liknar cookies).

7.2. De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster som vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter.

7.3. Du kan själv styra användningen av cookies. Din webbläsare eller enhet ger dig möjligheten att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartcookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa tjänster inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

7.4. Vill du veta mer om vår användning av cookies hänvisar vi till vår Cookiepolicy som du hittar här: https://kvartal.se/cookiepolicy/

8. Tjänster från Google och Meta (Facebook)

8.1. Vår webb, www.kvartal.se, använder Google-tjänster som Google Analytics. Google använder de insamlade personuppgifterna för att spåra och undersöka användningen av www.kvartal.se, för att framställa rapporter rörande aktiviteten på hemsidan, så att vi kan utveckla användbarheten av webben. Google kan komma att använda de insamlade personuppgifterna i enlighet med Googles egen integritetspolicy.

8.2. Kvartal använder Metas (Facebook) sociala nätverk för att marknadsföra våra tjänster och prenumerationer samt för att Kvartal ska få en bättre förståelse för dig som användare av våra Tjänster. Cookies och liknande tekniker används exempelvis för att meddela Meta om en användare valt att köpa en prenumeration. Informationen hjälper oss att visa relevanta annonser för dig som använder Metas plattformar (exempelvis Facebook och Instagram) och att sluta visa annonser för dig som tecknat en prenumeration. Meta kan komma att använde de insamlade personuppgifterna i enlighet med Metas egen integritetspolicy.

9. Skyddet för dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter och för att hålla skyddet uppdaterat och effektivt har vi vidtagit ett antal åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår:

 • Utbildning och träning av relevant personal för att säkerställa att de är medvetna om vårt ansvar och skyldigheter vid behandling av dina personuppgifter
 • Administrativa och tekniska kontrollfunktioner för att begränsa åtkomsten till personuppgifter för andra än de som har behov av att behandla sådana uppgifter;
 • Tekniska säkerhetsåtgärder, inklusive lösenord, brandväggar, kryptering och antivirusmjukvara;
 • Fysiska säkerhetsåtgärder, t.ex. nyckel/passerkort och kod för att komma in i våra lokaler.

10. Dina rättigheter och val

Som registrerad har du, enligt Dataskyddsförordningen, en uppsättning rättigheter i förhållande till dina personuppgifter och gentemot den som behandlar dessa. De rättigheter som den registrerade har enligt Dataskyddsförordningen presenteras och förklaras i det följande.

Rätten till tillgång
Du har rätt till tillgång avseende de personuppgifter om dig som vi behandlar (s.k. registerutdrag). Observera att vi kan komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätten till komplettering
Om dina personuppgifter är felaktiga kan du få dem rättade. Du kan också ha rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Rätten till radering
Du kan begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig om: 

 • uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats, 
 • du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse, 
 • du invänder mot personuppgiftsbehandling för direktmarknadsföringsändamål, 
 • personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt; eller 
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som omfattar oss. 

Vi kan vara förhindrade att radera vissa personuppgifter om dessa är nödvändiga för verksamheten eller på grund av lagkrav, t.ex. bokföringslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten till begränsning
Du har i vissa situationer rätt att begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Om behandlingen ska begränsas får vi endast, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Invända mot berättigat intresse
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot behandlingen av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. För att kunna behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk.

Rätten till dataportabilitet
Om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller på fullgörande av avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på automatiserad väg.

11. Vid frågor eller begäran att utnyttja rättighete

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor alternativt om du vill utnyttja dina rättigheter, är du välkommen att kontakta oss på:

Mediehuset Kvartal AB
Adress: Box 3376, 103 67 Stockholm
E-post: kundtjanst@kvartal.se

12. Vid missnöje

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du alltid möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten på www.imy.se.

 

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.