Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Replik |

Replik: Politisk korrekthet påverkar anmälan om könsstympning

Syftet med min text, skriver Magnus Dunder Forslin, är att uppmärksamma den allmänt tilltagande ängslighet som identitetsorienterad politisk korrekthet kan främja, och […] att inte låta dessa strömningar påverka vårdens benägenhet att rapportera. Foto: Anders Good/TT.

SLUTREPLIK. Magnus Dunder Forslin skriver att vårdpersonalens rädsla att stigmatisera och/eller bli klassad som rasist tycks tillta, bland annat i samband med misstänkt könsstympning. Han svarar här på en replik av Sara Johnsdotter och Lotta Wendel, som i sin tur replikerat på texten Vården vågar inte rapportera om kvinnlig könsstympning.

Av Magnus Dunder Forslin | 30 december 2020
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 5 min Skärmläsarvänlig
I korthet
I repliken kritiseras påståendet om stora mörkertal och att empiri saknas för uppgiften. Det är helt korrekt. Just underskott på verifierbara data utgör själva definitionen av ”mörkertal”. Kvantifieringen var snarare en aritmetisk övning, a priori: Det tycks föreligga en ansenlig diskrepans mellan antalet invandrare med bakgrund i länder där traditionen praktiseras och de mer blygsamma siffror om könsstympning som faktiskt är dokumenterade. (Ett omdöme Johnsdotter åtminstone tidigare instämt i då hon beskrivit belagd prevalens som ”surprisingly
small”).¹

Socialstyrelsens rapporter

Socialstyrelsens rapporter kan ge oss en viss vägledning för att förstå anomalin: ”Vårdpersonalen uppgav att kvinnlig könsstympning sällan redovisas i patientjournaler, vilket ansågs vara ett problem som försämrade vårdrutinerna.” 2, eller ”[s]tudier och erfarenhet från praktiken visar på brister när det gäller dokumentation av kvinnlig könsstympning i patientjournaler. Det kan därför finnas en underrapportering i patientregistret.” 3

Ytterligare en möjlig pusselbit hittar vi antologin ”Perspektiv på barnkonventionen. Forskning, teori och praktik” [2019]:

”I en nationell enkät om könsstympning beskrev yrkesverksamma från skolans elevhälsa, socialtjänsten, polisen och hälso- och sjukvården hur de många gånger undvek att anmäla misstankar om kvinnlig könsstympning på grund av oro för att stigmatisera minoriteter, rädsla samt oro för att bli sedda som rasister…”4

Framgångsrik assimilering?

Som nämnts ovan är Johnsdotter av annan uppfattning. Och hon menar att antalet bekräftade fall av könsstympning är korrekt. Rationalen som anges skulle alltså vara framgångsrik assimilering till det västerländska normsystemet, varför sedvänjan nu är på väg att fasas ut, om detta inte redan skett.5,6

Hon beskriver olika strategier som utvecklats för att undgå upptäckt …

Johnsdotter och Wendel skriver i sin replik: ”Det finns inga studier som stödjer uppfattningen att traditionen upprätthålls i hemlighet”. I en brittisk doktorsavhandling från 2017 som vilar på intervjuer med kvinnor som könsstympats, framhåller Charlotte Proudman att samhällets allt hårdare tryck mot könsstympning drivit verksamheten under jorden. Hon beskriver olika strategier som utvecklats för att undgå upptäckt: ingrepp görs på allt yngre flickor, man övergår till könsstympning som är svårare att upptäcka, etcetera.7

I forskningsartikeln ”Belief Systems Enforcing Female Genital Mutilation in Europe” publicerad i International Journal of Human Rights in Healthcare skriver författarna: ”This paper […] suggests that beliefs around FGM have remained socially significant among migrants despite their exposure to European… The paper further underscores the role of migrants’ European context as well as the home country in strengthening beliefs that perpetuate FGM in the EU [mina betoningar] .8

Identitetsorienterat politiskt korrekt

”Race anxiety” är en term som används inom vetenskapen för att beskriva vårdpersonalens rädsla att stigmatisera och/eller bli klassad som rasist i bland annat dessa sammanhang. Ett fenomen som tycks tillta och vara förknippat med postmoderniseringen av vården (se Erik W. Larsson i Kvartal)

Detta var min artikels egentliga ärende. Texten var författad i syfte att uppmärksamma den allmänt tilltagande ängslighet som den identitetsorienterade politiska korrektheten kan främja, och de bekymmersamma normativ som den akademiskt sanktionerade, sanningsrelativistiska kritiska teorin inom vårdvetenskaperna befordrar, och inte låta dessa strömningar påverka vårdens benägenhet att rapportera.

I övrigt ger jag mitt oreserverade stöd till uppfattningen att ogrundad alarmism ska förkastas som kontraproduktiv.

Jag är inte sakkunnig. Det är Sara Johnsdotter. Intuitivt ter sig den i repliken skissade spektrum-modellen tilltalande, men det är lätt att få intrycket av att det i realiteten är ett binärt perspektiv som ges företräde.9 I övrigt ger jag mitt oreserverade stöd till uppfattningen att ogrundad alarmism ska förkastas som kontraproduktiv. Dock kan det vara på sin plats att erinra om UNICEF:s prognos om könsstympning i världen: ”If trends continue, the number of girls and women undergoing FGM/C will rise significantly over the next 15 years”10.

Se noter Visa mindre

Noter

1, Johnsdotter, S., & Mestre I Mestre, R. M. (2015). Female genital mutilation in Europe: An analysis of court cases. European Commission – Directorate-General for Justice and Consumers. Publication Office of the European Union.

2, Socialstyrelsen. Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning. [Delrapport 1] March 2020. [Internet] [cited 17 september 2020] Accessed from: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj488LNh_HrAhWHlosKHaerC2cQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fsharepoint-dokument%2Fartikelkatalog%2Fovrigt%2F2020-3-6632.pdf&usg=AOvVaw2-bv4nnqY3ID1UNc8YvL5m

3, Socialstyrelsen. Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning. En uppskattning av antalet. 2015.

4, Berggren, Vanja. Könsstympning av flickor i en svensk kontext. Perspektiv på barnkonventionen. Forskning, teori och praktik. Ponnert, L, Sonander, A. (Eds) Studentlitteratur, Lund. 2019. ISBN: 978-91-44-12501-5.

5, Johnsdotter, S. Female genital mutilation in Europe: An analysis of court cases. European Commission.

6, Johnsdotter, S., & Mestre i Mestre, R. M. Female genital mutilation’ in Europe: Public discourse versus empirical evidence. International Journal of Law, Crime and Justice. 2017; 51:14–23. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2017.04.005

7, Proudman, C. R. The Impact of Criminalisation on Female Genital Mutilation in England: From the Perspective of Women and Stakeholders (Doctoral thesis) (2017). https://doi.org/10.17863/CAM.13662

8, Alhassan, Y., Barrett, H., Brown, K. E., & Kwah, K. Belief Systems Enforcing Female Genital Mutilation in Europe. Ethnicity and Inequalities in Health and Social Care, 2016; 9(1): 29-40. https://doi.org/10.1108/IJHRH-05-2015-0015

9, Den mer svartvita hållningen framträder i Johnsdotters aktuella artikel ”Meaning well while doing harm: compulsory genital examinations in Swedish African girls”. Sexual and Reproductive Health Matters, 2019;27(2): 87-99. Johnsdotter argumenterar där för återhållsamhet när det gäller att utreda och bestraffa könsstympning. Farhågor om kulturrelativism eller rädsla för att bli utpekad som rasist bedöms som ogrundade. De som uttrycker sådan oro avfärdas som aktivister som i missriktad nit vill upprätthålla illusionen av de ”inbillade aktiviteterna” som faktiskt förekommande.

10, Female genital mutilation/cutting: A global concern. [Report] UNICEF.2016.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.