Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Kultur |

Sverige har mer att lära av sina grannar

Svensk politik har mycket att lära av Danmark och Finland när det gäller kriminal- och skolpolitiken, skriver Christian Berggren. I bilden ses Magdalena Andersson med statsministrarna från Danmark och Finland. Foto: Johan Nilsson/TT.

Med beslutet att i hälarna på Finland söka Natomedlemskap har Sverige påbörjat nedstigningen från en självupplevd position som ett moraliskt upphöjt föregångsland. Och frågan är nu vilka andra områden som kan förbättras med hjälp av insikter från våra grannländer? Kriminal- och skolpolitik, hoppas Christian Berggren, professor emeritus i industriell organisation. Han menar att politiken här kan inspireras av företagsvärlden.

Av Christian Berggren | 30 juni 2022
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Insikten om värdet av att lära av sina konkurrenter är centralt för internationella företag, samtidigt som den är svår att omsätta i handling. När mer effektiva eller innovativa företag utmanar etablerade bolag brukar den första reaktionen vara att förminska och bortförklara utmanarnas framgångar. När detta inte lyckas framförs ofta krav på skyddsvallar, tullar och importkvoter.

Så agerade den amerikanska bilindustrin på 1970-talet när den pressades allt hårdare av konkurrensen från Japan. Det japanska svaret blev att bygga och driva fabriker enligt japansk modell i Nordamerika och där fortsätta framryckningen, men nu med amerikanska arbetare och underleverantörer, i några fall till och med amerikanska fackföreningar. Det tog bort utrymmet för bortförklaringar. I stället fick USA-företagen lära sig hur japanerna utformade produktionsflöden och leverantörstyrning. Lärandet underlättades av att det nu på det egna territoriet fanns japanska så kallade transplants¹ och att deras lokalanställda som utbildats i de bästa japanska metoder nu kunde rekryteras som chefer och specialister till Ford, Chrysler och GM. Resultat: hela den amerikanska bilindustrin höjde kraftigt sin kvalitet och produktivitet, vilket den internationella bästsäljaren The machine that changed the world visade.²

Scania gjorde det

Är då detta amerikanska lärostycke relevant för svenska företag, politiker och myndighetschefer?

Det enkla svaret är ja.  Exempelvis har lastbilsföretaget Scania visat betydelsen av systematiskt samarbete med och kunskapsöverföring från företag i andra länder. När man skrev avtal med amerikanska Cummins att leverera insprutningssystem till Scanias dieselmotorer följdes toppchefernas signaturer upp med att projektledare och tekniker från Södertälje flyttade till Cummins motorfabrik i Columbus, USA och att Cummins skickade medarbetare till Södertälje.³ På så sätt kunde man skära igenom kulturella lager och få insikt om varandras sätt att tänka och arbeta. När i ett annat sammanhang Scania såg behovet att lyfta effektiviteten i sitt produktionssystem vände man sig till Toyota, världsledare på resurssnål tillverkning. Toyota önskade i sin tur lära av Scanias berömda sätt att utveckla modulära produkter, där varje produktsystem byggs upp av ett litet antal noga definierade och utprovade moduler.  Företagens sammanfallande intressen gjorde båda beredda att på djupet och utan företagspolitiska hinder, lära av varandra.

Ett mer Sverigespecifikt hinder är självuppfattningen att vi lever i ett annorlunda och upphöjt föregångsland.

Medan Sveriges internationella företag, från Alfa Laval till Atlas Copco, Scania och Volvo, klarar sig bra, inte minst genom viljan att studera och lära av nya innovationskonkurrenter, från bland annat Kina4, pressas det svenska samhällssystemet av svårlösta problem, särskilt inom kriminalpolitiken och skolan. Men bortsett från punktinsatser sker här föga av lärande bortom nationsgränsen. Ett hinder är att politiker och myndigheter i Sverige, liksom i andra rika länder, inte är utsatta för någon internationell konkurrens som i förlängningen kan slå ut dem. Men ett mer Sverigespecifikt hinder är självuppfattningen att vi lever i ett annorlunda och upphöjt föregångsland, som gärna kan undervisa andra, men har föga att lära av dem. Säkerhetspolitikens begynnande normalisering skulle kunna öppna för omorientering och vilja att lära också på dessa områden.

Kan politiken?

En grundläggande förutsättning för lärande är här precis som inom industrin en insikt om att problemen inte kommer att lösas med rådande metoder.  I diskussionen om Sveriges gängkopplade kriminalitet, där den exceptionella nivån av skjutningar och bombdåd bara är toppen på isberget5, framför regeringspartiets ansvariga gärna att det som nu krävs är mer tid och tålamod, samt att ett stort ansvar åvilar kommunerna6. Men mer tid kommer inte lösa något om trenden är negativ och gamla ideologiska skygglappar fortsätter leva kvar i brottsbalk, rättsskipning och kriminologiska kretsar.  Exempel på sådana skygglappar är att brottsligheten är ”klassamhällets” fel, att straffskärpningar är meningslösa och att fängelse aldrig leder till förbättring.7

Gängbrottsligheten är inte borta i Danmark men nivån, framför allt skjutningarna, är betydligt lägre …

Om man ändå i positiv anda antar att en tillräcklig förståelse sprider sig bland beslutsfattare rörande behovet av internordiskt lärande för att förnya vårt kriminalpolitiska system är den naturliga referenspunkten Danmark. Som första land i Norden lärde man där känna våldspräglad gängbrottslighet genom de så kallade MC-krigen på 1980-talet. Efter ett antal blodiga år med öppen skottlossning samlades den danska politiken kring skarpa åtgärdspaket, bandepakke.8 Polisens arbete och verktyg skärptes: straffen höjdes och man följde i detalj upp utvecklingen med systematisk statistik.  Gängbrottsligheten är inte borta i Danmark men nivån, framför allt skjutningarna, är betydligt lägre idag jämfört med tidigare.9

Relevant jämförelse

De danska erfarenheterna är relevanta för det mesta som behöver förändras i det svenska kriminalpolitiska systemet: polisens verktyg och befogenheter, arbetssätt och effektivitet; domstolarnas bevisprövning och rättegångsordning (till exempel principen att endast det i rättegångssalen sagda gäller i Sverige); brottsbalkens straffsatser, rabattflora och påföljder för unga våldsverkare, samt inte minst myndigheternas möjligheter att utvisa utländska förbrytare. Förmågan att ha kontroll över vilka som faktiskt vistas i riket och avvisa personer som fått avslag på sina asylansökningar är andra viktiga områden för lärande. Detsamma gäller avvägningen mellan brottslingens intresse och brottsoffrens och samhällets intresse, vilka länge spelat en underordnad roll i Sverige.10

För verkliga förändringar krävs att politik och myndigheter lär sig av industrins sätt att utforska de bästa i branschen.

Detta är svåra områden för internationellt lärande, även mellan likartade grannländer. Studiebesök och rapporter kan i bästa fall vara ögonöppnare. Kritiska granskningar utförda av nordiska praktiker och forskare kan bidra. Men för verkliga förändringar krävs att politik och myndigheter även lär sig av industrins sätt att utforska de bästa i branschen. För att ta till sig de bästa danska arbetssätten och metoderna skulle svenska myndigheter därför behöva arbeta som Scania: bygga överenskommelser mellan svenska och danska myndigheter från toppen till verksamhetsnivån, skicka kvalificerade medarbetare att arbeta i danska verksamheter och engagera danska specialister och chefer att arbeta i och erbjudas anställning i motsvarande svenska. Detta förutsätter en skarp probleminsikt hos svenska politiker och myndigheter men också en beredvillighet från den andra sidan att medverka. Kanske går det att finna några områden där danskarna faktiskt vill lära av Sverige? Och måhända ser de ett värde i att stödja effektivare brottsbekämpning i Sverige för att minska risken för spridning av svenska gängskjutningar.

Finsk skola kan

Skolpolitiken är ett annat område där Sverige har behov av att ödmjukt lära av nordiska erfarenheter. Oavsett om man ser valfriheten som en välsignelse eller segregationsfaktor är det otvetydigt att det svenska skolsystemet har problem på flera olika nivåer, från störningar och våld i eller utanför klassrummen11, stora och ökande skillnader mellan skolornas resultat, där invandrartäta utanförskapsområden ligger särskilt illa till12, och oförmåga att hantera skolkoncernernas växande inflytande och korrosiva politiska effekter när skolpolitiker har ett nära samarbete med skolkoncerner.13 På skolans område är Finland fortfarande det nordiska ljuset14, även om skillnaderna i PISA-resultat mot Sverige minskat något under senare år.

Ekonomiska incitament kan vara nödvändiga för att attrahera finländska lärare att arbeta i svenska problemskolor.

Ett långsiktigt svensk-finskt utbyte liknande det som skissats för Danmark borde vara en prioritet för Sverige. Att Finland har en betydande grupp lärare och myndighetsverksamma med svenska som modersmål är en fördel, en annan fördel är försvarssamarbetet som kan tjäna som inspiration. Men inom skolans värld är den finländska nyttan av samarbete mindre uppenbar. Betydande ekonomiska incitament kan vara nödvändiga främst för att attrahera finländska lärare att arbeta i svenska problemskolor, men också för att stimulera svenska lärare att arbeta i Finland.  För att få till stånd sådana utbyten måste Sverige också ta itu med vålds- och hotproblemen i skolan. Detta är en särskild utmaning, men här liksom i övrigt är en första förutsättning att politiken erkänner och diskuterar problemen.

Ett visst hopp

Säkerhetspolitikens normalisering tänder ett visst hopp om att dörren kan öppnas för lärande på fler områden. Men oavsett ambitioner kommer internordiska mekanismer för att lära nya metoder och avlära och utmönstra icke-fungerande angreppssätt inom brottsbekämpning och skolverksamheter att ta avsevärd tid innan de bär frukt.

Det finns förvisso fler områden där ett långsiktigt lärande mellan väsentligen likartade länder kan bli av stor betydelse. Därför är det viktigt hur Sverige framgent prioriterar sina internationella åtaganden. Utmärkande för Sveriges efterkrigshistoria har varit att vi av de internationella organisationerna EU och FN prioriterat och ekonomiskt understött den med minst betydelse för vår ekonomi och säkerhet, det vill säga FN. Vad gäller EU däremot, som är den organisation som är viktigast för Sveriges ekonomiska och politiska utveckling, strävar i stort sett alla partier utom Liberalerna mot att vara snålast i klassen.15

Svensk politik har mycket att lära av Danmark och Finland när det gäller kriminal- och skolpolitiken.

Inom industrin har det sedan 1990-talet varit självklart med positiva långsiktiga satsningar i Europa: i FoU, marknadsföring, tillverkning, leverantörssamarbeten och rekrytering av specialister och chefer.16 Svensk politik har som denna artikel betonar mycket att lära av Danmark och Finland när det gäller kriminal- och skolpolitiken. Men vi har också mycket att lära av vårt östra grannland vad gäller förhållningssättet till EU. Till skillnad från Sverige gick Finland med i EU för att satsa helhjärtat och bli en konstruktiv EU-partner, vilket man också i hög grad lyckats med.17 Varför inte låta Finland inspirera både den svenska Europapolitiken och säkerhetspolitiken?

Se noter Visa mindre

Noter

1, Ordlek på transplantation och plants, det vill säga fabriker.

2, Roos D., Womack J.P. och Jones DT. 1990. ”The Machine That Changed The World” Simon & Schuster Ltd. Se också Adler, P. 1992, ”The Learning Bureaucracy: New United Motor Manufacturing”, Inc. Univ. of Southern California.

3, Johansson, et al. 2011. ”Knowledge Integration in Inter-firm Collaboration”. I Berggren et al. (ed) ”Knowledge Integration & Innovation – Critical Challenges Facing International Knowledge-based Firms”, p. 148-169.- Oxford: OUP.

4, Berggren, C., Bengtsson, L., Karabag, S. F., Wang, W., Stefan, I.. 2017. ”Responses from established firms to rapid innovator challenges in emerging economies. Paper presented at The R&D Management Conference, Leuwen, July 3-5”.

5, ”En jämförande studie av nivåer, trender och våldsmetoder”, Rapport 2021:8.

6, https://www.expressen.se/nyheter/ministern-efter-skjutningarna-kommunerna-maste-ta-ansvar/

7, Berggren, C. 2019. ”Dags att göra upp med Stockholmskriminologerna”, Kvartal 10 oktober 2019.

8, ”Et Danmark uden parallelsamfund”, 2018, samt https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l190/index.htm

9, https://viden.sl.dk/media/5687/forebyggelse-af-rocker-og-banderelateret-kriminalitet.pdf; samt  https://dkr.dk/ungdomskriminalitet/bander/bander-i-tal/

10, Wennström, B. 2020. ”Om straff och fängelser”. Stockholm: Jure; Se även exempel på förändrad inställning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2022/02/starkt-ratt-till-skadestand-for-brottsoffer/

11,”Här dödshotas och misshandlas lärare” av Emma Olsson. Läraren 01-21; Se också ”Så ska våldet stoppas – lärarnas krav” av Fredrik Nejman, Läraren 19 oktober 2021.

12, ”Familjebakgrundens  betydelse för betygen har ökat”, Skolverket 21 mars 2018.

13, ”Så kan friskolekoncernerna växa sig större och rikare”, Skolvärlden 30 mars 2022;

14, Dagens Nyheter 2021-05-10 ”Därför blir finländare förfärade av den svenska skolan”;  samt ”Så blev Sverige Landet Annorlunda” av C Berggren, Kvartal 19 december 2020.

15, ”Så blev Sverige Landet Annorlunda” av C Berggren, Kvartal den 19 december 2020;

16, Beckerus Å. och Edström A.. ”Den europeiska rockaden. Svenska företag väljer ny strategi”. Stockholm: Svenska Dagbladet Förlag 1995.

17, https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/hallituksen-selonteko-suomen-eu-politiikasta-eduskunnalle

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.