Kriminologidebatten fortsätter. Jerzy Sarnecki ger här ett svar på Johannes Knutssons tidigare genmäle Sluta skjut-projektet kommer inte att fungera

Johannes Knutsson har två invändningar mot mina artiklar (Kvartal 23/10 och 13/11 2019). Han tror att Malmöprojektet ”Sluta skjut” inte kommer att lyckas och han anser att stämplingsteorin inte har stöd.

Självklart är förhållanden i USA och Sverige olika, och brottsförebyggande åtgärder behöver anpassas till och prövas under svenska förhållanden. Det är detta som sker i projektet ”Sluta skjut” i Malmö. Om metoden har potential att fungera under svenska förhållanden återstår att se och i nuvarande skede är det inte meningsfullt att spekulera om detta. Polisen bör pröva och utvärdera olika åtgärder och det är naturligt att utgå från metoder som visat sig fungera på annat håll. Metodens eventuella effekt på unga grovt kriminella är dock förmodligen inte främst en effekt av, som Knutsson tycks hävda, hårdare straff utan om en tydlig kommunikation av en mycket hög sanktionssannolikhet.

Risken för stämpling är, som framgår av min tidigare artikel1, bara ett av flera skäl till varför ett ensidigt fokus på hårda straff kan vara kontraproduktivt ur ett samhälleligt perspektiv. Utgångspunkten för stämplingsansatsen är symbolisk interaktionism, Mead2 och Cooley3 som är en teori som bygger på att självbilden skapas genom interaktion med andra, det vill säga hur vi uppfattar den bild andra människor har av oss. Inom kriminologin har teorin utvecklats av Tannenbaum4, Lemert5 och Becker.6

Förenklat går den kriminologiska tolkningen ut på att hårda straff kan förstärka individens syn på sig själv som avvikande/kriminell och att detta leder till att det oönskade beteendet permanentas. Denna process gäller främst unga människor, vilket stämmer väl överens med senare empiri från den neurovetenskapliga forskningen om den mänskliga hjärnans utveckling t.ex. Cohen m.fl.7

Den metastudie från Brå8 som Knutsson, liksom tidigare Berggren, åberopar som stöd för kritik av stämplingsteorin, studerar inte stämpling, fokuserar inte på ungdomar och dess resultat kan knappast tolkas som stöd för att inlåsning minskar återfall. Farrington, som är en ledande forskare på området, har dock funnit ett omfattande stöd för stämplingsteorin.

Utöver den i min tidigare artikel nämnda genomgången av Farrington och Murray9 refererar han i en föreläsning i Köpenhamn10 specifikt till följande studier som stödjer stämplingsteorin: Hagan och Palloni11 , Gatti, Tremblay och Vitaro12, McAra och McVie13 Krohn, Lopes,  Ward14, Murray m.fl.15, Klein16,Huizinga och Henry17, Barrick18 och Petrosino m.fl.19 Flera av de ovan nämnda studierna är metaanalyser (sammanvägning av ett flertal originalstudier). Det empiriska stödet för stämplingsteorin bör betraktas som tämligen starkt.

Noter

1, Se även Sarnecki, J. (2015). Introduktion till kriminologi. Volym 2. Straff och prevention. Lund: Studentlitteratur. 

2, Mead, G. H, (1934/76): Medvetandet, jaget och samhället: Från socialbehavioristisk ståndpunkt. Uppsala: Argos.

3, Cooley, C. H. (1902/1922): Human Nature and the Social Order (Revised Edition). New York: Charles Scribner’s Sons; Cooley, C. H. (1981): Samhället och individen, Göteborg: Korpen.

4, Tannenbaum, F. (1938): Crime and the Community. Boston: Ginn.

5, Lemert, E., M. (1951): Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior. New York: McGraw-Hill.

6, Becker, H. S. (1963): Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, New York: Free Press.

7, Cohen, A. O., Breiner, K., Steinberg, L (2016). When is an Adolescent an Adult? Assessing Cognitive Control in Emotional and Non-Emotional Contexts, 4 Psychol. Sci. 549–562 (2016).

8, Villettaz, P., Gilliéron, G. och Killias, M. (2014) The effects on re-offending of custodial versus non-custodial sanctions. An updated systematic review of the state of knowledge. Brottsförebyggande rådet.

9, Farrington, P. D. & Murray, J. (2014): Labeling Theory, Empirical Tests, Advances in Criminological Theory, Vol. 18. New Brunswick: Transaction Publishers.

10, Farrington, D. (2015). Ulla Bondeson Memorial Lecture: The Undesirable Effects of Juvenile Court Processing: Early Prevention is Better! https://docplayer.net/150751867-Ulla-bondeson-memorial-lecture.html (Hämtad 2019-12-05).

11, Hagan, J. Palloni, A (1990). The Social Reproduction of a Criminal Class in Working-Class London, Circa 1950-1980. in American Journal of Sociology 96(2) · September 1990.

12, Gatti, U., Tremblay, R., E. & Vitaro, F. (2009). Iatrogenic effect of juvenile justice The Journal of Child Psychology and Psychiatry, First published: 16 July 2009 https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2008.02057.x

13, McAra, L. & McVie, S. (2007): Youth Justice?: The Impact of System Contact on Patterns of Desistance from Offending. European Journal of Criminology, First Published July 1, 2007, Research Article https://doi.org/10.1177/1477370807077186

14, Krohn, M.,D., Lopes, G. & Ward, J.,T. (2014): Effects of official intervention on later offending in the Rochester Youth Development Study. In D.P. Farrington and J. Murray (Eds.) Labeling Theory, Empirical Tests: Advances in Criminological Theory (Vol 18, pp. 179- 201). New Brunswick,NJ: Transaction Publishers.

15, Murray, J., Bijleveld, C.,J., H., Farrington, D. P. & Loeber, R. (2014) Parental Incarceration and Child Development: Cross-National Comparative Studies. Washington, DC: American Psychological Association.

16, Klein, M.(1986): Labeling theory and delinquency policy: An experimental test. APA PsyvNET. American Psychological Association.

17, Huizinga, D. & Henry, K.,L. (2008): The Effect of Arrest and Justice System Sanctions on Subsequent Behavior: Findings from Longitudinal and Other Studies. In The Long View of Crime: A Synthesis of Longitudinal Research pp 220-254 Springer.

18, Barrick, K. (2014). A Review of Prior Tests of Labeling Theory. In D. P. Farrington and J. Murray (Eds.), Labeling Theory. New Brunswick, NJ, Transaction Publishers, 89-112.

19, Petrosino, A., Hollis, M, MacDougall, P. & Fronus, T. (2014): Anti-Social Behavior of Children and Adolescents: Harmful Treatments, Effective Interventions, and Novel Strategies. In book: Science and Pseudoscience in Clinical Psychology, Second Edition, Editors: S.O. Lillienfeld, S. J. Lynn, J.M. Lohr, pp.500-526 The Gulford Press