Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

All skolfrånvaro kan vara av ondo

Skolfrånvaro kan vara en viktig del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman. Foto: Philippe Bout/Unsplash.

Frånvaron är en central del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen, skriver Aggie Öhman som arbetar med  skolfrånvaro i skola och kommuner. Men frågan om frånvaro har länge sopats under mattan. Idag vet vi att 156 000 grundskoleelever var borta nästan en hel dag per vecka under hösten 2019. Under pandemihösten var frånvaron än mer omfattande.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Aggie Öhman | 5 oktober 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Skolverket presenterade nyligen en undersökning av skolfrånvaron i grundskolan och gymnasiet. Det visar sig att fler än 156 000 grundskoleelever är borta mer än 15 procent av skoltiden, det motsvarar nästan en hel dag per vecka.¹ Forskning visar att redan vid 10 procents skolfrånvaro kan det uppstå negativa konsekvenser.²

… det finns ett samband mellan närvaron i årskurs sex och sannolikheten att gå ut high school inom ett år från förväntad examen.

I USA kallar man denna skolfrånvaro för kronisk frånvaro. Sådan frånvaro i förskolan kopplas till låga skolresultat i första klass, och barn från låginkomstfamiljer drabbas mest. I samma studie konstateras att frånvaro påverkar studieresultaten oavsett ålder och att det finns ett samband mellan närvaron i årskurs sex och sannolikheten att gå ut high school inom ett år från förväntad examen.³ Forskning har också visat att så kallad kronisk frånvaro inte bara är en allvarlig riskfaktor för sämre skolresultat utan även för ungdomskriminalitet, psykiska problem, ekonomisk utsatthet och arbetslöshet senare i livet.4

Större frånvaro än man trott

156 000 frånvarande elever är långt fler än de 20 000 elever som svenska skolmyndigheter tidigare talat om som oroande.5 Eller de 70 000 elever med över 10 procents total frånvaro som uppskattades i rapporten Skolans tomma stolar 2016.6 Under pandemihösten 2020 hade en kvarts miljon elever högre frånvaro än 15 procent. Det är var fjärde elev i grundskolan. 13 000 elever var borta mer än halva skoltiden. Denna grupp var ungefär lika stor under pandemin som året innan.

Orsaker till skolfrånvaro delas inom forskningen in i fyra områden7:

Skolexkludering är när skolan till exempel låser dörren vid sen ankomst, stänger av en elev eller gör det omöjligt för en elev att närvara, i stället för att förändra hur skolan arbetar och hur undervisningen genomförs.

Skolvägran är när barn inte förmår gå till skolan, om skolan framkallar oro, ångest, rädsla och andra negativa känslor. Eleverna döljer inte sin frånvaro, och föräldrarna kämpar efter förmåga att få sitt barn till skolan.

Föräldrastödd frånvaro är när föräldrarna håller barnet hemma eller inte försöker få barnet till skolan. Det kan bero på att de vill ha barnet som sällskap, som tolk, för att ta hand om syskon etcetera. Det kan vara för att barnet tar ansvar för konsekvenser av sjukdom, missbruk eller våld i hemmet.

Skolk är frånvaro som att elever tar sovmorgon eller hänger kvar på fiket efter håltimmen.

 

Skolfrånvaro innefattar bland annat skolk och skolvägran, men även sjukdom och annan giltig frånvaro. Foto: Unsplash/Jed Villejo.

Alla dessa typer av skolfrånvaro dyker upp i min roll att råda och utveckla skolor och kommuner. Jag brukar också lägga till en femte typ av skolfrånvaro, sjukdom, eftersom även den kan bli problematisk.

Amerikansk studie

Amerikanska utbildningsdepartementet har kallat skolfrånvaron för en dold kris i skolan. Enligt rapporten Chronic Absenteeism in the Nation’s School: A hidden educational crisis, hade cirka 14 procent av eleverna (i vad som motsvarar vår grundskola) en kronisk frånvaro.8 Det amerikanska utbildningsdepartementet har valt att mäta och redovisa från 8 procents frånvaro, att jämföra med 15 procents frånvaro som är Skolverkets gräns.

Skolfrånvaron redovisas i USA, till skillnad från i Sverige, även ur aspekter som kön, funktionsnedsättningar, English-learners och etnicitet: vita, svarta, ursprungsamerikaner, afroamerikaner, hispanics med flera. De som inte har engelska som modermål, elever med funktionsnedsättningar och ursprungsamerikaner är några av de grupper som är överrepresenterade bland elever med hög frånvaro. 2018 inkluderade tre av fyra stater skolfrånvaro i sin utvärdering av hur skolan lyckas.9

I Sverige har vi hittills inte diskuterat skolfrånvarons roll för elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och därmed utan behörighet till gymnasiet. Och detta trots att Sverige har högre frånvaro än exempelvis England och Danmark.10 Dessa länder mäter sedan länge total frånvaro, det vill säga frånvaro oavsett orsak, det kan vara giltig (anmäld eller beviljad frånvaro), ogiltig (oanmäld), avstängningar, reducerad skoltid  (skolan har beslutat att eleven inte ska närvara i alla ämnen) med mera. I Sverige däremot har skolmyndigheterna länge endast undersökt ogiltig skolfrånvaro, det vill säga fram till den nyligen släppta rapporten från Skolverket.

… var tredje elev i årskurs åtta och nio hade en frånvaro över 15 procent [av skoltiden] …

Skolverket redovisar nu den totala frånvaron detaljerat för coronahösten 2020 (se tabell nedan). Vi ser att av elever med hög frånvaro är de flesta borta från skolan mellan 15 och 29 procent av tiden, var tredje elev i årskurs åtta och nio hade en frånvaro över 15 procent och 2–3 procent (drygt 8 000) av högstadieeleverna var borta mer än halva skoltiden.

Höstterminen 2020:

I tabellen redovisas för höstterminen 2020 andelen elever (%) inom förskoleklass och grundskolan (inkl. sameskolan och specialskolan) med en total frånvaro på minst 15 procent. Uppdelning efter grad av total frånvaro samt årskurs. Notera att en stor enskild huvudman har rapporterat in antalet elever som har en total frånvaro på 30 procent eller mer. Dessa finns redovisade inom intervallet 30–49%. Det innebär att andelen elever med en frånvaro på 30–49% kan bli överskattad samtidigt som andelen elever med frånvaro på minst 50% kan bli underskattad. För en stor kommunal huvudman saknas här elever som har en frånvaro under 20 procent vilket innebär att elever med en frånvaro på 15–29 procent blir underskattade. (Skolverket, Rapport 2021:10 sid. 26).

För hösten 2019 redovisas inte frånvaron lika utförligt som för 2020 (se ovan). I stället visas skillnaden mellan pandemihösten och hösten 2019.

Jämförelse 2019 och 2020:

I diagrammet redovisas andelen elever (%) inom förskoleklass och grundskolan (inkl. sameskolan och specialskolan) med en total frånvaro på minst 15 procent. Endast uppgiftslämnare som lämnat uppgifter för båda terminerna. Höstterminen 2019 och höstterminen 2020. (Skolverket, Rapport 2021:10 sid 28).

 

Det syns tydligt att pandemin påverkat frånvaron mest i låg- och mellanstadiet, här ser vi närmast en fördubbling. Men ökningen är markant även på högstadiet. Här är frånvaron hög även ett vanligt år. I årskurs 8 är cirka 22 procent och i årskurs 9 cirka 26 procent borta motsvarande nästan en hel skoldag per vecka eller en månad per termin (15 procent). Det betyder ungefär var fjärde elev.

Giltig frånvaro är också ett problem

Den ogiltiga frånvaron är bara en liten del av frånvaron. Hösten 2020 hade cirka 4 procent av eleverna i grundskolan en ogiltig frånvaro på minst fem procent av skoltiden. De flesta av dessa elever var borta mellan 5 och 14 procent av undervisningen, vilket betyder att de inte ens ingår i de redovisade siffrorna om total skolfrånvaro.

Det är i den giltiga frånvaron som problemen tornar upp sig. Den rymmer inte bara förkylning och beviljade ledigheter för resor till födelseland eller soliga Thailand, utan vi som arbetar med detta stöter också även på elever som hålls hemma för att vårda funktionsnedsatta eller sjuka anhöriga, tolka, ta hand om syskon, så kallade hemmasittare, elever drabbade av missbruk och våld, hederskultur som medför att flickor inte tillåts delta i exempelvis idrott eller sex- och samlevnadsundervisning. I den giltiga frånvaron finns också de elever som anmäls frånvarande av föräldrar för att skolan, kanske med rätta, upplevs som icke fungerande för den enskilda eleven. Det kan röra sig om anpassningar och stöd som inte fungerar eller mobbning och utanförskap. Det kan vara oro, ångest, sorg och blygsel eller brist på stimulans. Och så finns det fortfarande en hel del skolk, som en listig elev kan få till giltig frånvaro.

Utredning om frånvaron

Dåvarande utbildningsminister Gustav Fridolin tillsatte 2015 en utredning om skolfrånvaron. Och året därpå kom Skolans tomma stolar, första undersökningen av total (giltig och ogiltig) skolfrånvaro, gjord av en ideell organisation. 2017 kom utredningen Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.11 Båda dessa rapporter påpekar behovet av nationell statistik.

Med nationell statistik och nationella direktiv kan vi få likvärdiga, jämförbara närvarodata på skol-, huvudmanna- och nationell nivå. Jämförbara data ger möjlighet att bedöma vilka insatser som förmodligen ger resultat. Är det terapihundar, KBT-behandling av elever eller att utbilda skolans personal? På så sätt kan nationell statistik komma enskilda skolor, lärare och elever till nytta. I dag arbetar skolor och huvudmän väldigt olika. Det är också en av anledningarna till att många haft svårt att redovisa närvaron så som Skolverket har efterfrågat och det är därför som mörkertalet befaras vara högt.

 

I år har Skolverket redovisat en kartläggning av elevfrånvaro och dessutom fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa nationell frånvarostatistik. Foto: Jeswin Thomas/Unsplash.

Nationell statistik

Men plötsligt händer det! I år har Skolverket redovisat en kartläggning av elevfrånvaro och dessutom fått i uppdrag att utreda möjligheten att införa nationell frånvarostatistik och ta fram en genomförandeplan.12

I Sverige har vi skolplikt. Alla barn ska vara i skolan.

I Sverige har vi skolplikt. Alla barn ska vara i skolan. Men siffrorna i Skolverkets rapport visar svart på vitt att många elever har stor frånvaro. Och plikten kallar i dubbel bemärkelse: Å ena sidan har skolan en plikt att ge alla barn kunskaper och värderingar som vi anser vara samhällets uppdrag. Det går bara om alla barn är i skolan. Å andra sidan har barnen en rätt till utbildning enligt de löften vi gjort och en plikt att närvara. Det uppfylls bara om alla barn är i skolan.

Ska vi leva upp till våra löften och efterleva våra lagar behöver vi veta att våra barn och unga är i skolan. All form av skolfrånvaro bör följas upp löpande och ur fler aspekter än idag. Och vi behöver få en faktabaserad diskussion; tyder kanske den omfattande frånvaron trots allt på ett systemfel, snarare än ett individproblem, vilket flera skoldebattörer framfört? Och nog är det dags att inse att skolfrånvaro kan vara en viktig del av svensk skolas problem och samtidigt en del av lösningen!

Se noter Visa mindre

Noter

1, Skolverket, 2021, Nationell kartläggning av elevfrånvaron. Rapport 2021: 10.

På sid. 3 samma rapport: ”2019…var det ungefär en av sju elever som haft en total frånvaro på över 15 procent i grundskolan…” 1/7= 14,3 procent, 1 097 180* elever i grundskolan läsåret 20/21= 156 897 elever. *enligt Skolverkets tabell Grundskolan – Elevstatistik och Tabell Grundsärskolan – statistik hämtad 2021-10-05. https://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr_elever&p_sub=1&p_ar=2020&p_lankod=&p_kommunkod=&p_skolkod=&p_hmantyp=&p_hmankod=&p_flik=G&xtra=1

2,  Balfanz och Byrnes, 2012, The Importance of Being in School: A Report om Absenteeism in the Nation’s Public Schools, John Hopkins University.

3, Balfanz och Byrnes, 2012, The Importance of Being in School: A Report om Absenteeism in the Nation’s Public Schools, John Hopkins University.

4, Kearney, 2016, Managing School Absenteeism at Multiple Tiers, Oxford Press.

5, Skolverket, 2010, Skolfrånvaro och vägen tillbaka – Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv, Rapport 341 och Skolinspektionen, 2016, Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor.

6, Öhman, 2016, Skolans tomma stolar. Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan, Prestationsprinsen & vänner med stöd av Stiftelsen Idéer för livet.

7, Heyne et al, 2019, Differentiation between School Attendance Problems. Why and how. Cognitive and Behavioral Practice. Svenska termer från Gren Landell, 2018, Att främja närvaro, Natur & Kultur.

8, Chronic Absenteeism in the Nation’s Schools, a hidden educational crisis, 2017, U.S. Department of Education. https://www2.ed.gov/datastory/chronicabsenteeism.html hämtad 2021-09-26.

9, Bauer et al, 2018, Reducing Chronic Absenteeism under the Every Student Succeeds Act, The Hamilton Project. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/04/reducing_chronic_absenteeism_under_the_every_student_succeeds_act2.pdf hämtad 2021-10-05

10, Gren Landell, 2021, School Attendance Problems, A Research Update and Where to Go, Jerringfonden.

11, SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.

12, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.