Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Politik |

”Invandrade bör anpassa sig till majoritets­kulturen”

Illustration: Hans von Corswant

I kölvattnet av Alliansens upplösning tillsatte Moderaterna en arbetsgrupp för att ta fram ett nytt idéprogram. Gruppen redovisar här huvuddragen i den rapport som offentliggörs i morgon lördag. Alice Teodorescu, Fredrik Johansson och Christofer Fjellner skriver om en ny syn på integration, om individens eget ansvar i välfärdsstaten och att vår tolerans har gränser. Denna text är den första i vad Kvartal hoppas ska bli en serie liknande visionära idétexter från alla riksdagspartier.

Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
ProfilLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
Idéer och värderingar är viktiga i politiken. De hjälper en politisk rörelse att hålla kursen. I synnerhet i en samtid som är stökig och där risken att gå fel är stor. Det som gäller nu måste också kunna gälla i morgon. Inte i alla dess sakpolitiska detaljer, men alltid i grundläggande värderingar och i förståelsen av samhället. Det förslag till nytt idéprogram som vi i morgon (7/11) lämnar över till Moderaternas partistyrelse är just detta. En kompass för vår politik och för att placera de moderata idéerna i vår samtid.

Arvet är centralt

Moderaterna är ett liberalkonservativt parti. Det är ett idéarv som historiskt inte bara har kritiserats av politiska motståndare, utan som också från akademiskt håll anklagats att vara en självmotsägelse, en sorts idépolitisk skvader. Antingen är man konservativ eller så är man liberal, heter det. Men det har haft liten relevans för dessa idéers stora genomslag i verkligheten.

För liberalkonservatismen är en självklar legering mellan en syn på människan och politiken, på samhället och staten. Den är förankrad i västerlandets två viktigaste idéströmningar – vårt judisk-kristna arv och upplysningen. Ur det förra kommer föreställningen om människans okränkbara värde och därav vår grundläggande jämlikhet som just människor. Att varje människa – oavsett kön, ålder, bakgrund, social status, till och med oavsett handlingar – är unik och äger ett eget värde som inte får förtrampas eller kan förverkas. Ur den senare tron på rationalitet, framsteg och kritisk diskussion. Det är den västerländska civilisationens idétradition.

De gånger Moderaterna har klivit snett så har det ofta varit för att partiet satt sitt idépolitiska arv på undantag.

I vårt arbete med ett nytt idéprogram har vi inte försökt att föra Moderaterna bort från detta arv eller göra partiet till något nytt. De gånger Moderaterna har klivit snett så har det ofta varit för att partiet satt sitt idépolitiska arv på undantag. Vi menar att de moderata idéerna står sig starka i mötet med vår tids stora utmaningar. Liberalkonservatismen har framtiden för sig.

Rättigheter och skyldigheter

Vi har tagit fasta på kärnvärdena i den moderata idétraditionen – frihet och ansvar. Att vi människor har en möjlighet och därför både en rättighet och en skyldighet att forma våra egna öden. Friheten har ett existentiellt värde för oss som människor, men den är också avgörande för samhällets utveckling.

Utan frihet ingen värdighet, men heller inget framsteg i människans förståelse av naturen, samhället eller sig själv. Det är det fria samhällets institutioner – rättsstaten, de mänskliga rättigheterna, demokratin, äganderätten, marknadsekonomin och den fria åsiktsbildningen – som är grunden för vårt samhälles rättfärdighet, fred och utveckling.

Ansvaret följer av friheten. Kravet på oss alla att ta ansvar – för oss själva, för våra närmaste, för vårt samhälle och för människans långsiktiga livsbetingelser. Av det följer en tillit till vårt samhälles små och nära gemenskaper och den trygghet som finns i dessa. Men också skyldigheten att lämna över vårt samhälle i ett bättre skick än vi fick det.

Stora samhällsproblem

Vår tid präglas av stora möjligheter för mänskligheten men också stora samhällsproblem. Det gäller här hemma i Sverige, där vi ser en allt grövre brottslighet, försämrade möjligheter till social rörlighet och ett växande utanförskap. Det gäller också i världen, med globala miljöhot, ett mer utsatt säkerhetspolitiskt läge och ett ökat tryck på internationella samarbeten.

…det handlar också om trovärdigheten för politiken och statens integritet. Och därmed långsiktigt för demokratin.

Att återupprätta ett samhällskontrakt – ett fungerande och trovärdigt löfte till medborgarna – handlar om att långsiktigt lösa dessa problem. Men det handlar också om trovärdigheten för politiken och statens integritet. Och därmed långsiktigt för demokratin.

Avstampet tar vi i den moderata idétraditionen, men i mötet mellan samtidens utmaningar och Moderaternas idépolitiska arv föds även nya idéer. Dessa måste ett politiskt parti också klara av att ta tillvara på.

Statens ansvar

Utkastet till nytt idéprogram rymmer en bred flora av områden. Här presenterar vi ett axplock:

Samhällets grundläggande trygghet – manifesterad i ett robust totalförsvar, ett starkt rättsväsende och en fungerande fysisk, ekonomisk och social infrastruktur – är ett oavvisligt statligt ansvar. Politikens kärnuppgift är att garantera att dessa samhällsfunktioner upprätthålls. Det är också grunden för politikens förtroende och integritet. En stat som inte levererar på det samhällskontrakt som medborgarna känner sig del av, kommer att förlora i förtroende och tillit.

Det innebär att vårt eget försvar behöver stärkas, men också att Sverige behöver bli en fullvärdig medlem i Nato. Det innebär att svensk lag ska gälla lika för alla och överallt i vårt land. Att polis och rättsvårdande myndigheter ska ha de resurser som krävs för att upprätthålla lag och ordning i hela Sverige. Ingen uppgift är viktigare än att upprätthålla samhällskontrakt.

• För Moderaterna är familj, släkt och andra nära gemenskaper viktiga för hur vi formas som individer, för samhällets fortlevnad och för mångas trygghet. Men vi får aldrig acceptera att familj, släkt eller klan fattar de beslut som varje ung flicka eller pojke, kvinna eller man har rätt att fatta själv i vårt land. Jämställdheten hotas av hedersförtrycket. Det hör inte hemma i någon kultur eller i något land, och i Sverige får det aldrig godtas.

• Frihet är intimt kopplad till tolerans. Men de är inte samma sak. Att vara fri innebär inte att man i alla sammanhang kan räkna med att mötas av andras respekt och tolerans. Samtidigt har tolerans ett stort värde i samhället. Det handlar om öppenhet mot människors olika vägar i livet. Att kunna älska vem man vill, att få leva sitt liv på ett sätt som skiljer ut sig eller att tycka och tänka saker som kanske inte alla gillar.

Toleransen har dock gränser. Den kan inte utsträckas till det öppna samhällets fiender.

Yttrandefriheten gäller även för åsikter som provocerar och stör. Alternativet är censur, diskriminering och åsiktskorridorer. Det kväver både människor och samhällen.  Toleransen har dock gränser. Den kan inte utsträckas till det öppna samhällets fiender.

Ansvaret för miljön

• Vår miljö utgör grunden för vår existens och för vår framtid. Människan förvaltar naturen. Vi har ett individuellt och gemensamt ansvar för att det vi gör ger kommande generationer likvärdiga eller bättre förutsättningar än de vi har idag. Vår livsmiljö, den biologiska mångfalden och klimatet på vår planet är existentiella frågor och vårt ansvar är oavvisligt.

Klimatförändringarna är ett hot mot vår framtid, de beror på människan och måste också lösas av människan. Det måste ställas krav på företag och enskilda, men också på klok politik. Klimatpolitiken ska vara tydlig och effektiv. Den kan kombinera skatter, förbud och regleringar och den ska inte väja för krav på individuella uppoffringar för att vi ska kunna ta vårt gemensamma ansvar. Men det ställer också mycket höga krav på effektivitet och precision i den förda politiken. Lösningen på klimathotet ligger i att få mänsklig utvecklingskraft och innovation att arbeta för minskade utsläpp.

Politikens uppgift är att ställa de krav och öppna de möjligheter som krävs för att näringsliv, vetenskap och samhälle ska kunna pressa tillbaka klimatutsläppen. Sveriges ansvar och ledarskap kan inte bygga på att vi avstår från de bästa tänkbara lösningarna, må det vara dagens kärnkraft eller framtidens tekniska landvinningar.

Öppet land med gränser

• Sverige är en av världens äldsta nationalstater, men vi är också del av en större europeisk och internationell gemenskap.  Det är nationalstaten som är fundamentet på vilket många av vårt samhälles viktigaste institutioner vilar: rättsstaten, demokratin och medborgarskapet. Svensk utrikespolitik ska värna svenska intressen. Hur och var i världen det bäst sker kan variera från tid till annan, men vårt engagemang i EU är en avgörande del.

Det offentliga ansvaret är att driva en politik som främjar integration, men också i insikten att integration inte är en dubbelriktad process.

• Vår öppenhet mot omvärlden ska alltid bygga på ordnade processer och på att vi har kontroll över våra egna gränser. Varje politik för frihet och rörlighet bygger på det. Vägen in i Sverige – från första dagen i landet till medborgarskapet – ska präglas av kravet och ambitionen att bli en del av vårt samhälle. Det offentliga ansvaret är att driva en politik som främjar integration, men också i insikten att integration inte är en dubbelriktad process. Idealet bör vara en funktionell anpassning. Det vill säga en förväntan från samhället om att individen i sitt beteende lär sig att anpassa sig till, och blir en del av, den svenska majoritetskulturen så att han eller hon kan verka på ett funktionellt vis. Att lära sig att förstå lagar, seder och bruk och respektera dem. Det handlar inte om att avskaffa den egna kulturen, utan om att hitta nycklar för att kunna verka inom ramen för den nya.

• Moderaterna måste även hitta sätt att främja medskapande i välfärden. Det handlar om den långsiktiga förmågan att möta medborgarnas krav, men också att utveckla välfärden och skolan. För skolan kommer exempelvis aldrig att fungera utan föräldrars delaktighet eller elevernas engagemang. Och inte ens en sjukvård i världsklass kommer någonsin kunna garantera välmående för någon utan ett eget engagemang i sin egen hälsa. Och detta gäller i princip alla aspekter av vår gemensamma välfärd.

Det offentliga har ett ansvar för människors välfärd i Sverige. Ingen ska nekas vård eller omsorg beroende på ekonomiska förutsättningar. Men framtidens välfärd kommer att kräva mer och dagens oförmåga att utveckla välfärden och ovilja inför nya lösningar behöver brytas. Ska framtidens välfärd vara att lita på och medborgarnas förväntningar kunna mötas så är det mer av reformer snarare än mer av skattepengar som behövs.

M bör formulera nytt löfte

Slutligen får Moderaterna aldrig glömma att politikens förmåga är begränsad och att dess räckvidd därför också måste begränsas. Att när statens löften blir större än dess förmåga så kommer den oundvikligen svika sina mest grundläggande uppgifter. Den stat som gör anspråk på att lösa alla samhällsproblem kommer inte bara att misslyckas, den kommer göra det på bekostnad av såväl människors frihet och värdighet som samhällets trygghet och utveckling. Denna sanning är mer aktuell än någonsin i Sverige idag. Samhället är större än staten.

Vi vill att Moderaterna formulerar ett nytt löfte till medborgarna i Sverige. Ett löfte om en samhällsutveckling som är trygg, värdig och hållbar. Som går att uppfylla och som måste uppfyllas. Som präglas av den realistiska optimism som är en del av liberalkonservatismen och som säger att problem går att lösa och att samhället alltid kan bli bättre.

Det löftet har sin givna utgångspunkt i det moderata idéarvet om frihet och ansvar. Idéer med djupa rötter, men framförallt med en avgörande roll för vår framtid.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.