Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Politik |

Vem har rätt om ”importerade värderingar” – Annie eller Jimmie?

Vem har rätt om "importerade värderingar" – Annie eller Jimmie? Foto: TT.

Även om data saknas för de senaste åren tyder mycket på att Jimmie Åkesson har rätt i sak när han talar om ”importerade värderingar” vad gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Kvinnor med utländsk bakgrund löper också betydligt större risk att dödas. Frilansjournalisten Per-Axel Janzon söker fakta om det dödliga våldet mot kvinnor.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Per-Axel Janzon | 18 maj 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texterLästid 9 min Skärmläsarvänlig
I korthet
På kort tid, bara några veckor, dödas fem kvinnor av en man som de hade, eller hade haft, en nära relation med. Under Agendas partiledardebatt den 2 maj blir det dödliga våldet mot kvinnor en given utgångspunkt för en av debattrundorna. Alla partiledare tycks eniga om att sunkiga och destruktiva mansnormer, allt från tafsande till kvinnomisshandel och våldtäkter, på något sätt ligger bakom det dödliga våldet. Men när Jimmie Åkesson (SD) börjar tala om att även hederskultur, hedersförtryck och ”importerade medeltida värderingar” har betydelse så brister enigheten. Annie Lööf (C) blir så upprörd att det känns rakt genom tv-rutan. Hon säger att hon föraktar Åkesson för hans uttalande och att han ”kränker de barn som ser sina mammor mördas i hemmet.”

Så vem har rätt, Annie eller Jimmie? Finns det några ”importerade värderingar” som gör att vissa män slår ihjäl sin partner?

Svårfångad problematik

Kriminalstatistiken innehåller inte några uppgifter om gärningsmännens födelseland. Och givetvis inte om vilka värderingar en förövare hade när han begick sitt brott. Men forskningen då? Det handlar ju om drygt femton fall per år, så det borde väl vara lätt för en kriminolog att ta reda på hur många av gärningsmännen som är födda i länder med uttalat patriarkala värderingar och inslag av hederskultur. Men så enkelt är det inte. Ingen har på senare år tittat på just den aspekten på ett systematiskt sätt. De senaste data vi har är åtta år gamla. Vi vet faktiskt inte säkert om Åkesson pratar i nattmössan eller om han är en sanningssägare, men mycket talar för det senare.

Vill man som forskare ta reda på [gärningsmännens födelseland] krävs en hel del arbete.

I Sverige, i motsats till i exempelvis Danmark,¹ för vi inte statistik över gärningsmännens födelseland. Vill man som forskare ta reda på det krävs en hel del arbete. Först måste en projektplan skrivas som ska godkännas av de som är ansvariga på den institution där man arbetar. Sen ska den etikprövas vilket oftast tar flera månader. Först därefter kan verksjuristen på Brottsförebyggande rådet, Brå ge sitt godkännande till att man söker i Brå:s register. Där kan man få målnummer och andra uppgifter som rör domar. Men vill man gå vidare och ta reda på vilka gärningsmännen faktiskt är måste man vända sig till tingsrätterna (48 stycken) för att få ut domarna. Det finns ingen central myndighet som lagrar alla domar. Det gör bara privata företag som Lexbase och MrKoll. Det är givetvis möjligt för forskare att köpa domar från dessa. Om man därefter vill ta reda på en persons födelseland får man kontakta folkbokföringen. Allt som allt en tidskrävande process för att få ut något som i själva verket är offentliga handlingar. Sen återstår ett omfattande kodningsarbete och analys. I många fall har data flera år på nacken när de väl publiceras.

…nästan 90 procent av gärningsmännen hade fått en psykiatrisk diagnos.

Brottsförebyggande rådet (Brå) gjorde 2007 en omfattande kartläggning av dödligt våld i nära relationer.² Den byggde på samtliga fall från 1990 till 2004. I den kan man läsa att nästan 90 procent av gärningsmännen hade fått en psykiatrisk diagnos. Oftast handlade det om psykossjukdomar eller personlighetsstörning. Majoriteten var tidigare kriminellt belastade. De hade ofta låg status i samhället. Nästan hälften var arbetslösa, förtidspensionerade eller hade beredskapsjobb. Men det fanns också till synes fullt fungerande personer bland gärningsmännen, ofta då med en mer eller mindre obehandlad psykisk sjukdom.  Många hade sökt hjälp tidigare inom psykiatrin. Allt detta stämmer väl med tidigare och senare forskning.

Ny studie

En dryg tredjedel av gärningsmännen hade ett annat födelseland än Sverige och bland dessa dominerade under 90-talet gärningsmän som var födda i Europa, kan man läsa i Brå-rapporten från 2007. Efter millennieskiftet var män från Mellanöstern/Asien den största gruppen bland de utlandsfödda gärningsmännen. De stod för 14 procent av samtliga fall 2000–2004 (tabell 10) samtidigt som de då utgjorde knappt 3 procent av befolkningen.³ Det innebar att den kvinna som var gift med en man från Mellanöstern/Asien rent statistiskt löpte fyra till fem gånger så hög risk att bli ihjälslagen av sin partner jämfört med andra kvinnor.

…kvinnor som levde med en utrikes född man löpte tre gånger så stor risk jämfört med andra kvinnor att bli ihjälslagna …

År 2017 presenterades nya data på gärningsmän för åren 2006–2013, i uppsatsen ”Trends in rates and characteristics of intimate partner homicides between 1990 and 2013” av forskarna Shilan Caman, Marianne Kristiansson, Sven Granath och Joakim Sturup, publicerad i Journal of Criminal Justice.4 Utrikes födda gärningsmän stod då för 43 procent av den här typen av dödligt våld. Någon uppdelning på världsdelar eller regioner gjordes inte i dessa data.

Medeltida värderingar

Man kan inte skåda in i en gärningsmans hjärna och se om han har ”medeltida värderingar”. Särskilt inte om han tar sitt eget liv, vilket var fjärde kvinnomördare faktiskt gör. Och givetvis har ytterst få människor från Mellanöstern så unkna värderingar att de kan få för sig att slå ihjäl sin fru. Men siffrorna i de här två stora kartläggningarna tyder på att sådana värderingar kan vara vanligare bland utrikes födda än bland infödda svenskar.

Forskarnätverket World Values Survey5 studerar och jämför värderingar i olika länder. Sverige sticker ut värderingsmässigt som ett land med bland annat en hög grad av jämställdhet, och särskilt gäller det om man jämför med många utomeuropeiska länder. De flesta svenskar skattar individens självbestämmande högt och tycker att kvinnor har rätt att bestämma själva över sina liv och sina kroppar. Rimligen borde ett sådant samhälle leda till att mäns kontrollbehov inte är lika stort som hos män som växt upp i en mer patriarkal och kollektiv miljö, där individens självbestämmande får stå tillbaka för familjens och släktens behov.

I nästan hälften av fallen när det gäller den här typen av dödligt våld är den utlösande faktorn separation. Mannen har svårt att acceptera att kvinnan går sin egen väg, särskilt om hon skaffar sig en ny partner. I en avhandling från Lunds universitet 20136 undersökte Cecilia Fernbrant vilka kvinnor det är som får sätta livet till vid den här typen av brott. Hon fann att utrikes födda kvinnor hade en tre gånger högre risk än andra kvinnor. Kvinnor från länder med låg jämställdhet var särskilt utsatta.

… vissa män från utpräglat patriarkala länder förlorar sin roll som familjens överhuvud och upplever en känsla av maktlöshet.

En annan förklaring till överrepresentationen skulle kunna vara att livet i Sverige ter sig så svårt och meningslöst att man som migrant drabbas av något slags psykisk kollaps och begår handlingar man annars inte skulle ha gjort. Det brukar ibland beskrivas som att vissa män från utpräglat patriarkala länder förlorar sin roll som familjens överhuvud och upplever en känsla av maktlöshet. Även bland svenska gärningsmän finns det många som är marginaliserade, arbetslösa, förtidspensionärer eller missbrukare.

Forskarna oense

Men det finns också forskare som menar att det kanske inte finns någon överrepresentation av utrikesfödda. Aftonbladet hade en artikel den 8 maj i år med rubriken ”Inte fler utlandsfödda som dödar kvinnor”.7 Den handlade om ett mindre forskningsprojekt i Västra Götaland som ännu inte publicerat några resultat om just utlandsfödda gärningsmän. Men enligt forskningsledaren Viveka Enander går det inte att se någon överrepresentation av utrikes födda i det insamlade materialet. De utgjorde endast 16 procent av gärningsmännen.

… i 15 procent av fallen misstänkte man hedersmotiv bakom gärningen.

Aftonbladet intervjuar också en forskare på Socialstyrelsen som undersökt orsakerna bakom dödligt våld i nära relationer 2018–2020. Den rapporten ska vara klar i januari nästa år. Men preliminärt, säger Socialstyrelsens forskare att man ”inte ser någon stor överrepresentation av utrikes födda”. I en liknande rapport från Socialstyrelsen för åren 2016–20178 framkom att var femte gärningsman hade varit i Sverige i högst tre år, och att i 15 procent av fallen misstänkte man hedersmotiv bakom gärningen. Andelen utrikes födda undersöktes inte specifikt.

Sverige sticker ut

Värderingar har en tendens att vara seglivade. Föräldrar för dem vidare till sina barn, som anammar i alla fall delar av dem. Och vi vet ingenting om andelen gärningsmän vid den här typen av brott som visserligen är födda i Sverige men med föräldrar som är födda i ett annat land, kanske i ett land med utpräglat patriarkala värderingar. Den gruppen brukar också ses som överrepresenterad i vissa andra brottssammanhang, till exempel gängbrottslighet.9

… överrepresentationen av utrikes födda gärningsmän innebär inte att alla män från andra länder ska misstänkliggöras.

Ändå är det alltid vanskligt att peka ut en specifik grupp som potentiella förövare. Att psykisk sjukdom i många fall kan förklara varför en man slår ihjäl sin partner innebär inte att alla män med psykiska problem riskerar att göra samma sak. Det kanske i stället innebär att det behövs mer resurser till psykiatrin för att fånga upp de ytterst få män som befinner sig i riskzonen? På samma sätt innebär överrepresentationen av utrikes födda gärningsmän inte att alla män från andra länder ska misstänkliggöras. Men kanske kan det leda till att man mer systematiskt tar upp svensk lagstiftning och synen på jämställdhet i Sverige under den samhällsintroduktion för nyanlända som kommunerna anordnar och som är en del av integrationsprocessen för nyanlända.

Men man måste skilja på VAD Åkesson säger och VARFÖR han säger det. Det gjorde inte Annie Lööf.

När Jimmie Åkesson lägger fokus på ”importerade värderingar” i en debatt om mäns våld mot kvinnor gör han det så klart för att han ser det som ett argument för en ytterst restriktiv invandringspolitik. Men man måste skilja på VAD han säger och VARFÖR han säger det. Det gjorde inte Annie Lööf. Även om data saknas för de senaste åren, och för dem som är födda i Sverige men av utrikes födda föräldrar, tyder mycket på att Jimmie Åkesson har rätt i sak. Tidigare forskning visar på en överrepresentation av utrikes födda och att hedersnormer och patriarkala värderingar finns med i bilden i många fall av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer. Och ska man göra något åt problem måste man veta, och erkänna, hur de ser ut.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.