Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Utan skolböcker är det svårt att lära sig läsa

I augusti i år tog utbildningsminister Anna Ekström (S) emot slutbetänkandet från Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel. Utredare var Gustav Fridolin (MP). Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Tryckta läroböcker används bara undantagsvis, skriver den blivande läraren Gustav Björklund Larsen. Nu gäller digitala läromedel, som gärna får vara gratis. Men elever tycks förstå texter sämre när de läser på en skärm jämfört med en bok.

Lyssna på texten
Laddar ...
Följ Kvartals poddar: Apple | Spotify
Av Gustav Björklund Larsen | 14 oktober 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil Inlästa texter I korthet Lästid 6 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Läroböckerna har försvunnit och datorerna har tagit deras plats.

I snitt lägger skolorna idag drygt 650 kr per elev och år på att köpa in läromedel. Det vill säga knappt två böcker per år.

I augusti presenterade Gustav Fridolin Läromedelsutredningen. Minskningen av tryckta läroböcker sammanfaller enligt utredningen med att 17–18-åringar som läser böcker på fritiden minskat från 23 (2012) till 11 procent (2018).

Utbildningsforskaren Hildegunn Støle menar att bättre läsförmåga korrelerar med ökad exponering till fysiska böcker och texter på papper.

Utan läroböcker måste läraren hitta lämpliga texter för eleverna. Lösningen blir ofta kopiering alternativt olika gratisplattformar av varierande kvalitet.

När kommunerna ställer krav på att alla elever ska ha en dator är steget kort till att spara in på de fysiska böckerna. I en skola utan böcker finns det mer pengar att hämta, för såväl kommunala rektorer med sparkrav som friskoleföretag med vinstintressen.

Min återkomst till skolvärlden kändes som en tidsresa. Även om tio år hade gått, och jag nu var lärarstudent i stället för elev, var mycket sig likt – de bullriga korridorerna, matsalsköer och förvirrade tonårsblickar.

Men en sak skilde sig tydligt: läroböckerna var försvunna. Datorerna hade tagit deras plats.

Kanske är det en naturlig utveckling. Dagens elever behöver såklart digitala färdigheter inför ett liv där alltmer arbete kommer att göras vid datorn.

Likväl var det något som skavde. I religionsundervisningen skulle högstadieeleverna besvara frågor om hinduism. Strax hade de googlat ”Vishnu” och hamnat på hemsidan ”www.katolik.nu” där avsändaren är oklar och referenser till stor del saknas. Trots uppmaningar om källkritik fanns det enligt eleverna inga brister i källans trovärdighet.

 

Läroböckerna var försvunna. Datorerna hade tagit deras plats, skriver Gustav Björklund Larsen. Foto: Kelly Sikkema/Unsplash.

Faktum var att skolan i fråga, som är väl ansedd och ligger i ett område med höginkomsttagare, hade fasat ut läroböckerna i SO-ämnena. De förlitade sig i stor utsträckning på olika digitala gratisplattformar.

Det fanns förvisso en klassuppsättning nya böcker i samhällskunskap, men dem fick eleverna inte låna med sig hem. När klassen skulle ha läxförhör på en måndag, insåg jag att de i princip hade noll möjligheter att plugga över helgen. Läroböckerna låg inlåsta i skolan.

Och så hade de Google förstås. Kunskapens källa…

I bästa fall hade eleverna tagit egna anteckningar som kunde komplettera mina powerpoint, upplagda på skolans digitala plattform. Och så hade de Google förstås. Kunskapens källa …

Läromedelsutredningen

Avsaknaden av läroböcker är inte något unikt för skolan där jag praktiserade. I Läromedelsutredningen¹, ledd av Gustav Fridolin och överlämnad till utbildningsministern i augusti 2021, undersöks situationen noggrant. Slutsatserna är tydliga – andelen tryckta läroböcker minskar, digitala läromedel ökar och allt fler lärare arbetar fristående från läroböcker.²

 

I augusti i år tog utbildningsminister Anna Ekström (S) emot slutbetänkandet från Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel. Utredare var Gustav Fridolin (MP). Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet.

Skiftet från fysiska läroböcker till digitala bekräftas av läromedelsföretagens statistik. Enligt dessa minskar försäljningen av tryckta läroböcker stadigt till förmån för digitala läromedel.³ Samtidigt läggs en allt mindre andel av skolornas resurser på läromedel: från 1,5 procent av eleversättningen 1980 till 0,6 procent 2020.4

I snitt lägger skolorna idag drygt 650 kr per elev och år på att köpa in läromedel. Den summan räcker till knappt två böcker per år.5

En intressant aspekt av slopade läroböcker är effekterna på elevernas inlärning, och i synnerhet deras läsförståelse. Minskningen av tryckta läroböcker sammanfaller enligt utredningen med ett minskat intresse för läsning över lag. Från 2012 till 2018 har andelen 17–18-åringar som läser böcker på fritiden minskat från 23 till 11 procent.6

Färre böcker – sämre läsförståelse

Dessutom förstår eleverna texter sämre när de läser på en skärm jämfört med i en bok, något som framkommit bland annat i det europeiska forskningsprojektet Evolution of reading in the age of digitisation (E-Read).7

I detta sammanhang har bland andra den norska utbildningsforskaren Hildegunn Støle undersökt elevers läsförståelse. I en forskningsöversyn konstaterar hon att bättre läsförmåga korrelerar med ökad exponering av fysiska böcker och texter på papper. Dessutom tycks ökad exponering av digitala hjälpmedel varken förbättra elevernas studieresultat eller deras förmåga att läsa på datorer. Tvärtom verkade mindre datoranvändning ge bättre digital läsförmåga.8

… bättre läsförmåga korrelerar med ökad exponering av fysiska böcker och texter på papper.

Eleverna tycks alltså förstå mindre av vad de läser och får generellt sett en sämre läsförståelse av digitala läromedel. Ändå har i princip alla kommuner i Sverige en policy som innebär att elever ska ha en egen dator eller surfplatta, åtminstone under delar av sin skolgång.9

Utöver läsförståelsen och inlärningen blir även likvärdigheten lidande. Utan läroböcker blir det upp till den enskilda läraren att hitta lämpliga texter för eleverna, vilket naturligtvis ökar arbetsbördan men också skillnaderna mellan vad elever får lära sig. Texterna ska spegla läroplanens centrala innehåll, vara lagom långa och inte för svåra. Lösningen blir ofta kopiering av texter, med eller utan utgivarens tillstånd, alternativt olika gratisplattformar av varierande kvalitet.

 

Skolbibliotekens vara är under debatt. Foto: Becca Tapert/Unsplash.

Utan statlig granskning

Den statliga kvalitetsgranskningen av läroböcker upphörde redan på 1990-talet. Granskningen ansågs långsam, ineffektiv och svår att genomföra på ett objektivt sätt.10 Den fria marknaden och företagen bakom läroböckerna sågs som lika kompetenta som staten i bedömningen av läromedlen.11 Avvecklingen var även ett steg i en decentralisering av skolan, med kommunalisering och friskolereform som de stora stegen.

Avgiftsbelagda böcker från läromedelsförlag blandas med […] material från intresseorganisationer.

Resultatet blev en avreglerad läroboksmarknad där intresseorganisationer och kommersiella aktörer idag blandas hej vilt. Avgiftsbelagda böcker från läromedelsförlag blandas med mer eller mindre påkostat material från intresseorganisationer. Material som oftast är gratis. Exempelvis ger Arena skolinformation i Arenagruppen ut boken Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen finansierad av ett antal fackförbund.12 Eller så kan skolor få en kortversion av Klas Eklunds standardverk Vår ekonomi. Boken är utgiven av Ekonomifakta, ägt av Svenskt Näringsliv.13 Nu utan granskning av någon central myndighet.

”Det finns inga gratisluncher”14 står det i Vår ekonomi. Jo tack.

Dominerande drivkraft

Källa: Rätten till kunskap – en rapport om läromedelssituationen i Sverige idag. Läromedelsförfattarna (2020).

 

Drivkraften bakom utvecklingen är ekonomin. I en konkurrensutsatt skola, där såväl kommunala som privata skolor slåss om elevernas skolpeng, finns det en konstant ekonomisk press. Endast en av tio lärare uppger att de har tillräckliga resurser att köpa in läromedel.15 När kommunerna dessutom ställer krav på att alla elever ska ha en dator är steget kort till att spara in på de fysiska böckerna. Och det är ingen skräll att Friskolornas riksförbund har invändningar mot regleringen av skolbibliotek16 och att utbildningskoncernen Academedia liksom många kommunala skolor förordar utökad digital undervisning.17 I en skola utan böcker finns det mer pengar att hämta, för såväl kommunala rektorer med sparkrav som friskoleföretag med vinstintressen.

Synd bara att eleverna lär sig mindre när böckerna ersätts av digitala läromedel. Vilket dock är föga förvånande. För hur kan vi lära oss läsa i en skola utan böcker?

Se noter Visa mindre

Noter

1, Läromedelsutredningen – böckernas betydelse för elevernas tillgång till kunskap. SOU 2021:70. https://www.regeringen.se/4a37bb/contentassets/e13e110fdc30401f9bf4a6ee8fa160a7/laromedelsutredningen–bockernas-betydelse-och-elevernas-tillgang-till-kunskap-sou-202170

2, Ibid.

3, Ibid. sid 132.

4, Rätten till kunskap – en rapport om läromedelssituationen i Sverige idag. Läromedelsförfattarna, s. 3.  https://www.laromedelsforfattarna.se/globalassets/dokument/paverkan-opion/laromedelsrapport.pdf

5, ”En förutsättning för en jämlik kunskapsskola”, Stefan Persson, ordförande för Läromedelsföretagarna. https://www.laromedelsforetagen.se/en-forutsattning-for-en-jamlik-kunskapsskola/

6, Se ovan Läromedelsutredningen – böckernas betydelse för elevernas tillgång till kunskap. SOU 2021:70, sid. 78.

7, Ibid. sid 136

8, Hildegunn Støle “Why digital natives need books: The myth of the digital native”.  First Monday. https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/9422

9,  Se ovan Läromedelsutredningen – böckernas betydelse för elevernas tillgång till kunskap. SOU 2021:70, sid 129.

10, Ibid. sid. 95-96.

11, Ibid. s. 95-96.

12, https://www.utbudet.se/produkter/samhallskunskap/arbetslivet-(ny-upplaga)

13, https://eduna.se/var-ekonomi-i-korthet.html

14, https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/ekonomisk-analys/klas-eklund-gor-uppfoljare-till-var-ekonomi_1001363.html

15, Rätten till kunskap – en rapport om läromedelssituationen i Sverige idag. Läromedelsförfattarna, s. 1.  https://www.laromedelsforfattarna.se/globalassets/dokument/paverkan-opion/laromedelsrapport.pdf

16, Friskolornas riks­förbunds yttrande över delbetänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) https://www.friskola.se/2021/06/16/friskolornas-riksforbunds-yttrande-over-delbetankandet-skolbibliotek-for-bildning-och-utbildning-sou-20213/

17, Efter kris kommer utveckling i skolan, Di debatt. https://www.di.se/debatt/efter-kris-kommer-utveckling-i-skolan/

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.