Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Arbeta hemifrån kan vara tufft för introverta

Många kontor gapar tomma i dessa dagar, när anställda jobbar hemifrån. Pandemin tycks dock ha fört med sig att arbetsgivare luckrar upp sin syn på styrning och kontroll, och detta är alltså särskilt välkommet för kvinnor i den offentliga sektorn, skriver Göran Hestner. Foto: Jeppe Gustafsson/TT.

Våren 2020 svepte covid-19 över världen och framtvingade helt nya sätt att organisera arbete och privatliv. Ett år in i pandemin ser många fram emot att alla restriktioner dras tillbaka. Men istället för att återgå till som det var tidigare bör vi anamma en mer differentierad syn på hur arbete organiseras, skriver Göran Hestner.

Av Göran Hestner | 10 mars 2021
Eventuella åsikter och slutsatser i texten är skribentens egna.
Profil I korthet Lästid 8 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Distansarbete ökar trivsel och arbetsglädje, minskar stress samt höjer prestationer. Och effekten är större för gruppen kvinnor.

Störst inverkan på trivsel och arbetsglädje när man arbetar hemifrån är extraversion.

Introverta är mer otränade i att själva driva sociala relationer – de blir mer passiviserade och socialt undernärda av den påtvingade isoleringen.

Undersökningar visar att endast de extroverta gagnas av öppnare kontorslandskap. Men även extroverta behöver lugn och ro för att omsätta stimulans.

Svensk studie visar att kvinnornas stresspåslag ökar mer än männens när egenkontrollen blev lägre. Samtidigt inneha kvinnor runt 80 procent Av jobben med särskilt liten egenkontroll.

Pandemin tycks föra det goda med sig att arbetsgivare är beredda att luckra upp synen på styrning och kontroll, vilket är särskilt välkommet för kvinnor i den offentliga sektorn.

Psykologivetenskapen har sedan länge påpekat att distansarbete har flera positiva effekter. En metastudie¹ från 2007 med sammantaget 12 883 svarande visar att distansarbete överlag tenderar att öka upplevelsen av trivsel och arbetsglädje, minska stress samt höja olika objektiva prestationsmått. Men det visar sig också, intressant nog, att dessa effekter tycks vara större för gruppen kvinnor.

Men många arbetsgivare har varit cementerade i tron att det fordras både minutiös styrning och övervakning för att anställda ska sköta sina jobb. Tills nu. För pandemin har fungerat som ett levande experiment där arbetsgivare dels har upptäckt att anställda producerar lika bra hemifrån, dels insett att det därmed finns pengar att tjäna på minskade utgifter för kontorsytor. Mycket talar därför för att en bestående effekt av pandemin blir att mängden arbete som sköts hemifrån kommer att öka. Gott så. Men ska det göras, bör förändringar baseras på kunskap. Och det finns mycket att lära av psykologivetenskapen. Alla fungerar nämligen inte likadant.

Introverta mår sämre

I juni 2020 fick drygt 500 personer som under våren övergått till hemarbete frågor om personlighet och arbete. Förutom att två av tre trivdes bra och att fyra av fem nådde sina arbetsmål visade resultatet att den faktor som hade allra störst inverkan på både trivsel och arbetsglädje när man arbetar från hemmet var personlighetsdraget extraversion.² Extraversion beskriver hur socialt orienterad man är samt är associerat med positivt tänkande och entusiasm. Låg grad av extraversion benämns introversion och handlar om en till stor del medfödd social känslighet samt en dragning åt eftertänksamhet och kritiskt tänkande.³

En förklaring kan vara att de extroverta mer än de introverta kände sig stimulerade av de utmaningar som pandemin medförde. En annan att introverta kan vara mer otränade i att själva driva sociala relationer, vilket skulle förklara varför introverta blev mer passiviserade och socialt undernärda av den påtvingade isoleringen.

… att det är de introverta medarbetarna som i första hand mår dåligt av att arbeta från hemmet.

Men undersökningen gjordes i juni efter bara två-tre månaders hemarbete och dessutom under en period av ljus och vårvärme, som en av mina elever sa i slutet av maj: ”Är det bara jag som tycker att detta med distansundervisning är skitgött?” En attityd hen delade med vissa andra, men som jag inte alls har hört under den andra perioden under årets mörkare halva. Men om resultatet från i våras är generaliserbart så pekar det mot att det är de introverta medarbetarna som i första hand riskerar att må dåligt av att arbeta från hemmet.

Personlighet och kontorsmiljöer

I tre större svenska undersökningar 2015,4 20165  och 20186 undersöktes hur våra fem personlighetsdimensioner samvarierar med trivsel, arbetsglädje och jobbutfall i öppna kontorslandskap visavi mer celliknande arbetsmiljöer. Öppna kontorslandskap har under 2000-talet blivit allt vanligare. De har av arbetsgivare drivits fram dels för att spara pengar, dels i hopp om att öka samarbete och resultat. Men den sammantagna bilden från undersökningarna visar att de enda som gagnas av öppnare kontorslandskap är de extroverta. Den extroverte får i motsats till den introverte oftare energi av att umgås med andra – i vart fall en stund. Men därefter behöver även den extroverte lugn och ro för att kunna omsätta den stimulans som den sociala miljön givit.

Medarbetare i kontor med en till två kollegor anger överlag högre värden för trivsel, arbetsglädje och kollegialt jobbutbyte.

För de introverta, men även för dem som har fått en hög tilldelning av öppenhet, vänlighet och neuroticism (se nedan) leder miljöer med många människor snarare till kognitiv stress och sämre arbetsprestation. Medarbetare i kontor med en till två kollegor anger överlag högre värden för trivsel, arbetsglädje och kollegialt jobbutbyte.

Könsskillnader

Det andra personlighetsdraget öppenhet beskriver en individs fallenhet för abstrakta analyser och kreativ problemlösning7 och är det enda personlighetsdrag som samvarierar med intelligens mätt med standardiserade IQ-test.8 Vänlighet mäter en individs vilja till samarbete och konsensus. Neuroticism mäter känslighet för negativa emotioner som stress, oro och ångest.

En studie visar att kvinnornas stresspåslag ökade mer än männens när egenkontrollen blev lägre, skriver Göran Hestner. Foto: Fanny Hestner.

Neuroticism, men ännu högre grad vänlighet, är även de två personlighetsdrag där män och kvinnor på gruppnivå skiljer sig som mest: män som grupp är mer stresståliga, kvinnor mindre; män som grupp är mer tävlingsinriktade och mer konfliktsbenägna, kvinnor är mer empatiska och mer konsensusdrivna. Det femte draget är plikttrogenhet, som beskriver hur ihärdig, ordningsam och långsiktig man är, tycks också i något högre grad vara vanlig i gruppen kvinnor.9 En attraktiv egenskap för varje arbetsgivare förstås, förutom att draget även samvarierar med oförmåga att skilja på arbete och privatliv samt är associerat med sömnproblem10 och ökad risk för utmattningssyndrom och sjukskrivning.11

Egenkontroll viktigare för kvinnor

I en svensk studie12 från 1999 jämfördes hur två olika sätt att organisera arbetet vid ett löpande band för montering av bilmotorer. Arbetarna i gruppen som efter eget huvud kunde variera både tempo och arbetsuppgifter var mindre stressade och mindre trötta efter dagens slut. Men av särskilt intresse var att kvinnornas stresspåslag ökade mer än männens när egenkontrollen blev lägre.

… samma arbete men ändå olika upplevelser av egenkontroll med tillhörande stress…

I en rapport13 (2013:9) från Arbetsmiljöverket redovisas olika mätvärden för upplevd grad av krav och egenkontroll inom olika yrken. Inom min egen yrkeskategori, lärarskrået, uppgav 83 procent av kvinnliga och 72 procent av de manliga lärarna hög grad av styrd arbetstakt. Åter igen, samma arbete men ändå olika upplevelser av egenkontroll med tillhörande stress och i förlängningen risk för arbetsrelaterad sjukskrivning. I Arbetsmiljöverkets rapport14 (2016:2), anges följande yrken ha särskilt liten egenkontroll: grundskollärare, sjuksköterska, gymnasielärare, barnmorska, undersköterska, sjukvårdsbiträde samt förskolelärare och fritidspedagog. Det vill säga yrken som enligt SCB15 till runt 80 procent innehas av kvinnor.

Individuell cocktail

Vår medfödda individuella cocktail av personlighetsdrag har signifikant betydelse för vilken arbetsmiljö som erbjuder oss de bästa betingelserna för trivsel, arbetsglädje och arbetsprestation. Statistiska skillnader mellan könen vad gäller personlighetsdrag och känslighet för begränsad egenkontroll talar för att det finns ett särskilt stort behov av ökat egeninflytande i kvinnodominerade yrken.

Pandemin tycks föra det goda med sig att arbetsgivare nu är beredda att luckra upp synen på styrning och kontroll. Och det är angeläget att inga arbetsgivare faller för frestelsen att spara pengar genom att aktivt försöka styra arbetstagare till fortsatt arbete hemma. Det blir ju bara styrning i en annan form och inte alls den utvidgning av egeninflytande som skulle behövas.

De extroverta och energiska behöver balanseras av de introverta mer eftertänksamma kollegorna.

Det finns behov av många personlighetsdrag i en organisation. De extroverta och energiska behöver balanseras av de introverta mer eftertänksamma kollegorna. De stridbara och mer konforma har båda en roll att spela i en fungerande helhet. Själv får jag höga värden i både öppenhet och extraversion och sitter i ett arbetsrum med åtta andra kollegor. Ibland är det ett vansinnigt dörrslamrande, tjatter och spring, men kan stundom vara både givande och stimulerande. Men på eftermiddagen efter att kollegorna har gått hem är jag som mest produktiv. Det är först då jag kan arbeta helt koncentrerat och kan fortsätta med att författa det läroboksmaterial i psykologi jag tillämpar i min undervisning och som delvis ligger till grund för denna artikel.

Se noter Visa mindre

Noter

1, Gajendran, R.S. & Harrison, D.A. (2007). “The good, the bad, and the unknown about telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual conse¬ quences.” Journal of Applied Psychology, 92 (6), s. 1524–1541. https://www.apa.org/pubs/journals/releases/apl-9261524.pdf

2, Westberg, Tengblad, Kajonius, Hedestad. (2020). Hemarbete – Flexibelt arbete är det nya normala. https://www.netigate.net/sv/articles/undersokningar/att-leda-arbete-i-hemmet-en-undersokning-om-hemarbete/

3, Jonkerman, Linus. (2013). Introvert: den tysta revolutionen. Forum, Stockholm.

4, Seddigh, Aram. (2015). Office type, performance and wellbeinghttps://www.avhandlingar.se/avhandling/de786559a0/

5, Seddigh, A.; Berntson, E.; Platts, LG.; Westerlund, H. (2016). “Does Personality Have a Different Impact on Self-Rated Distraction, Job Satisfaction, and Job Performance in Different Office Types?” PLoS ONE 11(5): e0155295. doi:10.1371/ journal.pone.0155295. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155295

6, Otterbring, T.; Pareigis, J.; Wästlund, E.; Makrrvaiannis, A.; Lindström, A. (2018). ”The relationship between office type and job satisfaction: Testing a multiple mediation model through ease of interaction and well-being.” Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

https://search.proquest.com/openview/6068af15caa13d78efb9502fb6aa7010/1?pq-origsite=gscholar&cbl=37939

7, DeYoung, Colin G.; Hirsch, Jacob, B. (2011). “Gender differences in personality across the ten aspects of the Big Five.” Frontiers in Psychology. August 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3149680/pdf/fpsyg-02-00178.pdf

8, Kajonius, P. J., Johnson, J. (2018). “Sex differences in 30 facets of the five factor model of personality in the large public (N = 320,128)”. Personality and Individual differences, 129, 126-130. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0191886918301521?via%3Dihub

9, DeYoung, Colin G.; Hirsch, Jacob, B. (2011). “Gender differences in personality across the ten aspects of the Big Five.” Frontiers in Psychology. August 2011. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3149680/pdf/fpsyg-02-00178.pdf

10, Akram, Umair.; Gardani, Maria.; Akram, Asha.; Allen, Sarah. (2019). “Anxiety and depression mediate the relationship between insomnia symptoms and the personality traits of conscientiousness and emotional stability.“ Heliyon 5 (2019) e01939. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6581874/

11, Sandström, Agneta. (2010). Neurocognitive and endocrine dysfunction in women with exhaustion syndrome. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:358778/FULLTEXT01

12, Melin, B., Lundberg, U., Söderlund, J. & Granqvist, M. (1999). ”Psychological and physiological stress reactions of male and female assembly workers: a comparison between two different forms of work organization.” Journal of Organizational Behavior, 20, 47-61. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/(SICI)1099-1379(199901)20:1%3C47::AID-JOB871%3E3.0.CO;2-F

13, Arbetsmiljöverket. (2013). Belastning, genus och hälsa i arbetslivet. Rapport 2013:9, ISSN 1650-3171. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/belastning-genus-och-halsa-i-arbetslivet-kunskapssammanstallningar-rap-2013-9.pdf

14, Arbetsmiljöverket. (2016). Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall. Rapport 2016:2, ISSN: 1650-3171. https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/kvinnors-och-mans-arbetsvillkor-kunskapssammanstallning-rap-2016-2.pdf

15, SCB. (2020). Yrkesregistret med yrkesstatistik 2018 – Yrkesstrukturen i Sverige. ISSN 1654-2894 Serie A https://www.scb.se/contentassets/b49d7efc2653457f8179f18461d2bf38/am0208_2018a01_sm_am33sm2001.pdf

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.