Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content
Samhälle |

Expertenkät: Vart går Ryssland nu?

Foto från Moskva den 9 maj 2022, där Z-tecknet på den ryska flaggan symboliserar stöd för kriget. Foto: STR/NurPhoto/Shutterstock/TT

Kvartal har frågat ett antal forskare och experter om hur de bedömer utvecklingen i Ryssland. Hur kommer kriget att fortsätta? Hur säkert sitter Putin? Och vilket är det troliga händelseförloppet på lång sikt? Läs hur bland andra Kristian Gerner, Sven Hirdman och Karlis Neretnieks tolkar läget.

Av Henrik Höjer | 17 maj 2022
Henrik Höjer är Kvartals vetenskapsredaktör. Han är även historiker och författare.
ProfilLästid 18 min Skärmläsarvänlig
I korthet

Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys vid Lunds universitet

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer att fortsätta den närmaste tiden?

Krigets förlopp liknar alltmer Vinterkriget 1939-40. Sovjetunionen angrep då Finland i övertygelsen om en snabb och lättköpt seger. Så blev det inte, motståndaren hade underskattats och den egna förmågan överskattats. Sovjetunionen tvingades överge målet att erövra och sovjetisera Finland. Motsvarande fas har vi nu sett i Ukrainakriget. I nästa fas av Vinterkriget samlade Sovjetunionen nya resurser och koncentrerade dem för att åstadkomma ett genombrott på Karelska näset. Den förnyade sovjetiska storoffensiven hade en begränsad tid till förfogande eftersom en tilltagande risk för ett västallierat (och svenskt) ingripande fanns i bakgrunden. Här finns också påtagliga likheter med den fas Ukrainakriget nu befinner sig i, med utnötningsstrider fokuserade till Donbass. Om analogin förs ett steg framåt skulle nästa steg ur ryskt perspektiv vara att uppnå tillräcklig stora territoriella framgångar för att kunna tjäna som en seger och som en utgångspunkt för ett vapenstillestånd ur ett överläge. Problemet för Ryssland är i detta fall att man har att göra med en motståndare vars resurser inte på samma sätt som Finlands är på väg att uttömmas och att Ukrainas intresse för eftergifter knappast ser ut att öka, samtidigt som den västliga hjälpen ger allt större genomslag.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Detta blir lätt en rundgång där gissningar bygger på andras gissningar, med större eller mindre inslag av önsketänkande. Som underrättelseproblem skulle frågan kategoriseras som ett mysterium, ett förlopp som inte går att räkna ut på förhand eftersom väsentlig information inte bara är otillgänglig utan också obefintlig. En intern maktkamp kan i hög grad avgöras av tillfälligheter som inte ens huvudaktörerna själva kan överblicka på förhand, som till exempel att Stauffenbergs bombportfölj knuffades åt sidan så att 20-juliattentatet 1944 mot Hitler misslyckades. Det finns dock en faktor i detta sammanhang som är av kategorin hemlighet och därmed åtminstone delvis vara vetbar: Putins hälsa. För auktoritära ledare är svaghet i allmänhet ett faromoment, både personlig fysisk och mental svaghet och svaghet i form av politiska eller militära motgångar. Förlorade krig leder inte sällan till regimförändring.

3. Hur kommer kriget att sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

Det brukar ibland sägas att strategi är för amatörer medan professionella bedömare fokuserar på logistik. Bakom detta ligger att stora utdragna krigsförlopp i sista hand bestäms av kritiska försörjningsflöden, uppkomna bristsituationer och produktionsmöjligheter. Andra världskrigets utgång avgjordes inte i första hand av en serie omskrivna fältslag utan av industriell produktionspotential. Axelmakterna hade i praktiken förlorat kriget i och med USA:s inträde. Om motsvarande perspektiv läggs på Ukrainakriget är det svårt att se att Ryssland på sikt skulle kunna hävda sig mot västs militärindustriella potential som alltmer ställs till Ukrainas förfogande. Den avgörande punkten blir då när Ryssland på allvar kommer att försöka trassla sig ur den väpnade konflikten och när en situation uppstår där detta också ligger i de ledande västaktörernas och Ukrainas intresse, alltså den punkt där konflikten ”mognat”, en punkt som kommer förr eller senare.  Alternativet är konflikteskalation, antingen till en mer omfattande konfrontation mellan väst och Ryssland eller till en högre konfliktnivå med insats av massförstörelsevapen.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du Ryssland kommer reagera på detta, men tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Den politiska processen kring ländernas ansökan har förmodligen gått snabbare än vad man på rysk sida väntat sig. Föregripande åtgärder är därför redan överspelade. För Ryssland är förluster av två formellt alliansfria grannländer ett stort utrikespolitiskt självmål och en betydande geostrategisk nackdel. Ryssland har i det uppkomna läget små möjligheter att stoppa processen men kommer med stor sannolikhet att försöka finna sådana alternativ ändå och har i det tillspetsade europeiska konfliktläget få hämningar. Det mest oroande är att man från rysk sida kan komma att överväga sätt att permanent väga upp den likaså permanenta geostrategiska förlust som man upplever att Natos utvidgning innebär. Jag avstår från att närmare spekulera kring vad detta kunde bestå i men den svenska regeringens de senaste dagarna ofta upprepade slutsats att status quo inte är ett alternativ gäller förmodligen även ur ett ryskt perspektiv. Icke-reaktion eller enbart diplomatiska missnöjesyttringar är därför det minst sannolika utfallet.

Putin är förmodligen mera symptomet än själva förklaringen.

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det bli bättre eller sämre?

Jag har, utan att vara expert på ämnet, svårt att se en demokratisk utveckling inom överskådlig tid. Fokuseringen på Putin leder också lätt till samma slags ledarfixering som varit stark i forskningen av Tredje riket och andra världskriget och som kommit att skymma strukturella förhållanden kring statsapparaten, historieuppfattning och självbild. Putin är förmodligen mera symptomet än själva förklaringen. Det innebär också att svaret på fråga två inte nödvändigtvis har den signifikans som den tillmäts medialt. Om den djupa staten finns någonstans så är det i Ryssland.

Kristian Gerner, professor emeritus i historia vid Lunds universitet

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer att fortsätta den närmaste tiden?

Det ser ut att kunna bli ett utdraget krig. Problemet är att det ryska angreppet uppenbart grundade sig på det djupt felaktiga antagandet att president Volodymyr Zelenskyj och Ukrainas regering inte hade stöd i befolkningen, trots att Ukraina är en demokrati. Eftersom krigsmålet var att avsätta Ukrainas styre och upprätta en rysk marionettregim, men detta misslyckades, uppfylldes inte målet. Den ryska krigsmakten klarade inte att med militärt våld krossa staten Ukraina. Det improviserade målet blev att erövra Donbass med Mariupol och även Cherson. Detta framgick av Putins tal på Röda torget i Moskva den 9 maj. Men eftersom den ryska krigsmakten är förhållandevis inkompetent och eftersom den ukrainska försvarsmakten både var väl förberedd för krig och får vitalt logistiskt stöd från USA och Storbritannien samt vapenhjälp från flera stater, blir även det improviserade krigsmålet svårt att uppfylla. Kriget kan faktiskt fortsätta ända tills den ryska regimen ger upp försöket att införliva Donbass och Cherson. Det kan ta månader, kanske år.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Vladimir Putin är diktator. Han lever i en ekokammare och uppvisar tydliga tecken på paranoia, inte i klinisk mening men enligt sin världsuppfattning. Samtidigt med krigets fortgång skärper han förtrycket i Ryssland. Han omger sig med trogna jasägare. Rysslands ekonomi fungerar fortfarande tack vare inkomsterna från råvaruexporten. Hans oligarkmiljö lever gott. Den stora fattiga befolkningen utanför de stora städerna klarar sig med subsistensekonomi, som vanligt. Den medelklass som är politisk motståndare till regimen utvandrar i hundratusental. Endast fortsatta motgångar på slagfältet skulle kunna rucka Putin, nämligen om någon i hans krets anser att Ryssland håller på att gå under och bara kan räddas om diktatorn avlägsnas.

Ryssland kommer att behålla hela Donbass och därefter gå med på vapenstillestånd.

3. Hur kommer kriget sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

Optimistiskt: Det är möjligt att det blir vapenstillestånd om Ukraina kan hålla ut över sommaren. Ryssland behåller Krim, Donetsk – som de lokala styresmännen vill döpa om till Vorosjilovgrad – och Luhansk/Lugansk.

Realistiskt: Ryssland kommer att behålla hela Donbass och därefter gå med på vapenstillestånd.

Pessimistiskt: Ryssland kallar in sina värnpliktstrupper och kraftsamlar krigföringen till norra Svarta havskusten fram till Transnistrien, som införlivas med Ryssland. Ett mycket blodigt krig.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du att Ryssland kommer att reagera på detta, men tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Ja, något måste Ryssland göra. Vi har att göra med en galen regim som måste fullfölja sina egna hot mot fredliga stater. Eftersom Putin inte är rationell i ordets normala mening utan uppenbarligen besatt av sin inringningsteori torde han se till att cyberkrig och sabotage utförs i Finland och Sverige. Elnäten är sårbara.

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det att bli bättre eller sämre?

Putin har förstört det som fanns av medborgarsamhälle, civilsamhälle, i Ryssland. Jevgenij Zamjatins roman Vi och George Orwells uppföljning 1984 förvandlas från fiktion till verklighet. Jag tillåter mig att citera min recension av ”Vi” i Obs kulturkvarten i SR den 15 januari 2013: ”Den ryske statsvetaren Vladimir Pastuchov skrev i oktober 2012 i tidningen Novaja Gazeta om ett Ryssland på gränsen till nervsammanbrott. Han påminner om en skrift med titeln Projektet Ryssland som år 2005 delades ut till medarbetare i säkerhetstjänsten, utrikesministeriet och statsförvaltningen. Budskapet var att demokrati var det största hotet mot Rysslands säkerhet och att Västvärlden var statens naturliga historiska fiende. Pastuchov anser att projektet att isolera Ryssland nu är Putinregimens program. Med en bister anspelning på ordet fascism kallar Pastuchov dagens ryska statsideologi för Puscism. Det är fråga om en korporativ stat som skyddar sig mot omvärlden bakom sin ridå av exportinkomster från olja och gas.”

Om kriget slutar med vapenvila och Ryssland införlivar Donbass förblir landet isolerat från västvärlden. Medelklassen fortsätter att lämna landet. Vetenskapen förfaller. Säkerhetstjänsten fortsätter att slå ned på alla tecken till opposition. Ryssland blir i praktiken en råvaruleverantör till Kina.

Sven Hirdman, ambassadör i Moskva 1994–2004

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer att fortsätta den närmaste tiden?

Jag tror att det går mot ett stalemate inom 2-3 månader och därefter förhandlingar.

Jag tror inte Putin kommer att vara kandidat i presidentvalet 2024.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Försvagad men för stunden säker. Jag tror inte Putin kommer att vara kandidat i presidentvalet 2024.

3. Hur kommer kriget sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

När Ryssland och Ukraina är tillräckligt uttröttade blir det förhandlingar dem emellan. Svåraste frågan blir Donbass och länken till Krim samt ryskt trupptillbakadragande i utbyte mot minskade sanktioner. Det senare kräver svåra förhandlingar mellan USA och Ryssland.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du Ryssland kommer reagera på detta, men tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Ryssland kommer att svara med retoriskt buller samt stärka militära ställningar på ryska sidan av gränsen.

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det bli bättre eller sämre?

På 5 à 7 års sikt torde Ryssland komma att återgå till den politik man förde under Michail Gorbatjov och Boris Jeltsin samt under Putins första mandatperiod 2000-2004.

Klas-Göran Karlsson, professor i historia vid Lunds universitet med inriktning mot Ryssland

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer fortsätta den närmaste tiden?

Det känns som det kan bli långvarigt. I bästa fall låter sig Putin nöja med att erövra historiskt ”ryska” Ukraina, men också utifrån detta mer blygsamma scenario, då han lämnar Kiev och Västukraina i fred, kommer kriget att utsträckas i tid. De ryska trupperna är svagare än väntat och mindre motiverade, ukrainarna långt starkare än både vi och Putin förväntat, och starkt motiverade.

Det finns ingen synlig opposition, och parlamentet är en samling nickedockor som betyder föga.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Inget tyder i mina ögon på att Putins ställning är hotad. Hans närmaste är starkt knutna till och står och faller med honom. När Ryssland förändras sker det utifrån nya förväntningar och idéer. Sådana är inte inom synhåll. Det finns ingen synlig opposition, och parlamentet är en samling nickedockor som betyder föga.

3. Hur kommer kriget att sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

Att ryssarna erövrar ett sammanhängande syd- och östukrainskt territorium som kan kallas Sydryssland, och Putin konstaterar att han därmed förhindrat folkmord på de ukrainska ryssarna, slagit tillbaka de ukrainska nazisterna och satt stopp för Natos tänkta aggression mot Ryssland. Han kan då bygga vidare på den imperiala traditionen.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du Ryssland kommer att reagera på detta, med tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Har inga avvikande synpunkter: aggressiv retorik, cyberhot och militära demonstrationer, men knappast något mer. Det mäktar Ryssland inte med.

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det att bli bättre eller sämre?

Jag har snart slutat hoppas att det sker något stabilt gott under min livstid. Hur demokrati och rättsstat ska slå rot i ett Ryssland utan vare sig traditioner eller politisk vilja är för mig oklart. Vi har ju sett att sådant kan appliceras utifrån efter stora krigsnederlag (Tyskland, Japan), men ett eventuellt nederlag med ett intakt Ryssland à la Tyskland efter första världskriget kommer svårligen att skapa annat än bitterhet och revanschism, ett Weimarryssland 2.0, om man ser det första postsovjetiska Ryssland som 1.0.

Peter A. Mattsson, lektor i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer att fortsätta den närmaste tiden?

Ukrainskt dynamisk krigföring och aktivt försvar har orsakat betydande ryska politiska motgångar och stora militära förluster. Inledande ryskt blixt- och manöverkrig har hastigt övergått till militär reträtt och därefter till ett ställnings- och utnötningskrig. Detta kan ge Ryssland teoretiska fördelar att skapa ett statiskt defensivt försvar för att bättre kunna nyttja taktisk och operativ eldkraft. Om ukrainska taktiska framgångar fortsätter och om de har förmåga att degradera ryska bekämpnings- och underhållssystem på djupet kan de uppnå viktiga operativa effekter.  Om båda sidor kulminerar kan det bli ett långvarigt ställningskrig, fortsatt understöd från väst ställs mot ryska reserver och tillgänglig militär materiel.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Bedöms Putin efter en västerländsk måttstock så är han illa ute. Politisk isolering, ekonomiska sanktioner och ett förmodat militärt misslyckande borde vara tillräckligt för att fälla honom. Men är detta troligt? Kritik mot politiska eliten är ingen framgångsfaktor i rysk oppositionell politik utan kan tänkas belönas med plötslig exil, livshotande sjukdom, fatala olycksfall eller rentav brutala mord. ”Korrektion” i fängelse och lägerkoloni är karaktärsdanande aktiviteter som väntar ohörsamma och ovilliga medborgare. Därför är det svårt att bedöma styrkan av ryska civilsamhället. Putin är förmodligen fortfarande primus motor i den säkerhetsstruktur han har byggt upp under drygt 20 års tid och han faller om han själv blir en belastning för detta system.

Troligaste scenario är dock att ingen part kommer att uppnå ett avgörande i kriget utan att kriget övergår till att bli en frusen konflikt med olika former av fortsatt krig och krigsstillestånd.

3. Hur kommer kriget att sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

Tänkbara scenarier är rysk respektive ukrainsk territoriell framgång. Rysk framgång innebär kontroll av regionen Luhansk och Donetsk samt ockuperade områden i södra Ukraina. Ukrainsk framgång innebär att återerövra återstående ockuperade delar och att återupprätta nationell territoriell suveränitet. Troligaste scenario är dock att ingen part kommer att uppnå ett avgörande i kriget utan att kriget övergår till att bli en frusen konflikt med olika former av fortsatt krig och krigsstillestånd. Fredsförhandlingar känns i nuläget som långt borta, men ömsesidig krigsutmattning kan kanske förändra detta.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du att Ryssland kommer reagera på detta, med tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Om Finland och Sverige blir Natomedlemmar så är det ett ryskt säkerhetspolitiskt misslyckande. Rysk hotfull retorik om ”militärtekniska åtgärder” kan innebära att förstärka mark- sjö- och luftrobotförband i Kaliningrad-, Sankt Petersburgs- och Murmanskområdet (som mer än väl når hela Finland och Sverige). Taktiska kärnvapen är ett hot som uttryckts, men Finland och Sverige utgör för närvarande inte något existentiellt hot mot Ryssland. Territoriella ryska militära kränkningar kan förekomma, men inte i avsikt att militärt angripa. Andra hot som diskuterats är till exempel sabotage mot kritisk infrastruktur, ryska sanktioner, cyberkrigföring, politisk påverkan och att styra stora flyktingströmmar mot Finland och Sverige.

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det att bli bättre eller sämre?

Det ryska uttrycket  ”Det finns ingenting som inte kan bli sämre” är ett passande svar på denna oväntade fråga. Dessvärre ser det dystert ut avseende politiska fri- och rättigheter i Ryssland. Nuvarande rysk repression innebär inte längre en risk för att bara fängslas 14 dagar för politiska protester utan straffet kan numera innebära mångåriga vistelser i ökända straffkolonier. Pågående systematisk politisk, ekonomisk och kulturell isolering av Ryssland kommer förmodligen ytterligare förstärka denna ogynnsamma utveckling för rysk befolkning. Ryska töväder är historiskt sett kortvariga, men det är kanske det mest närliggande hopp som kan tänkas frodas hos det ryska folket.

Generalmajor Karlis Neretnieks, tidigare rektor för Försvarshögskolan

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer fortsätta den närmsta tiden?

Kriget kommer att fortsätta som ett i huvudsak utnötningskrig där den som har bäst möjligheter att tillföra nya resurser, såväl materiel som personal, efterhand kommer att  få övertaget. Ska kriget få ett snabbare förlopp, ett snabbt slut, så beror det sannolikt främst på att Ryssland av något skäl avbryter sina krigshandlingar och drar sig tillbaka.

På längre sikt tror jag att kriget slutar med en ukrainsk seger, i bemärkelsen att Ryssland kommer att dra sig tillbaka från ukrainskt territorium.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Vågar inte spekulera i det. Det finns inget faktaunderlag att göra bedömningar utifrån. Blir bara löst tyckande.

3. Hur kommer kriget att sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

På längre sikt tror jag att kriget slutar med en ukrainsk seger, i bemärkelsen att Ryssland kommer att dra sig tillbaka från ukrainskt territorium. Möjligheten finns dock att det i mellantiden kan uppstå en pattsituation där fronterna stelnar för en viss tid.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du Ryssland kommer reagera på detta, men tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Ryssland kommer reagera med ord, kanske cyberattacker och militära maktdemonstrationer, men inte så mycket mer. Ryssland är fullt upptaget i Ukraina och resurserna sinar.

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det bli bättre eller sämre?

Tveksamt om det kommer att bli bättre inom överskådlig tid, många år.

Piotr Wawrzeniuk, docent i militärhistoria vid Försvarshögskolan

1. Det har snart gått tre månader sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina inleddes. Hur bedömer du att kriget kommer fortsätta den närmsta tiden?

Det är ganska vanskligt att profetera om hur kriget kommer att utveckla sig. Det blir en serie avancerade gissningar. Jag tror att Ryssland kommer att ha kulminerat på slagfältet inom någon månad med nuvarande organisation, materiel och rekrytering. Redan nu är de offensiva handlingarna relativt begränsade. Oklart om Ukraina kommer att ha krafter att gå till offensiv och ta tillbaka framför allt södern i närtid. Kriget kommer att dra ut på tiden, och den part som bäst planerar och hanterar sina resurser bäst kommer att segra. Ukrainas resurser är dess folk och försvarsvilja, liksom stödet från Väst som inte får minska eller sina. Rysslands resurser är att det fortfarande besitter mycket materiel, har stora naturtillgångar och inkomster, inte är krigshärjat och att det kontrollerar det egna informationsrummet och kan manipulera befolkningen fastän kriget inte gått som tänkt. De har också större demografiska resurser än Ukraina, och kärnvapen att skramla med.

2. Vissa experter tror att Vladimir Putin sitter löst. Hur stabil är hans position, tror du?

Jag tror att Putin sitter löst om han beslutar att sätta igång processen att använda taktiska kärnvapen. För närvarande sitter han dock stabilt. Tiden jobbar emot Ryssland i ett längre tidsperspektiv.

3. Hur kommer kriget att sluta? Vilka scenarier bedömer du som mest troliga?

Västvärlden med USA och Storbritannien i spetsen har investerat prestige och pengar i ukrainsk seger, eller åtminstone utebliven rysk framgång. Har man råd att släppa detta – inrikespolitiskt och internationellt sett? Jag tror att vid bibehållet eller ökat materiellt och ekonomiskt stöd från Väst, så kommer Ukraina så småningom att ta tillbaka det som förlorats sedan 24 februari. Återtagandet av Krim blir avhängigt främst situationen i själva Ryssland. Huruvida, och i så fall hur djupt det glider in i ett tillstånd av stats- och imperiekollaps.

Det blir sämre innan det blir bättre.

4. Allt tyder på att Sverige och Finland går med i Nato inom kort: hur tror du att Ryssland kommer reagera på detta, men tanke på de hot som de tidigare uttalat?

Frågan är om Ryssland kan reagera på ett avgörande sätt på grund av deras engagemang i Ukraina och det korta tidsperspektivet. Provokationer längsmed finska gränsen för att simulera gränskonflikt? Cyberattacker, bara för att de kan – inte för att just detta skulle förändra något?

5. Hur ser du på Rysslands långsiktiga utveckling vad gäller demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Kommer det att bli bättre eller sämre?

För sitt eget och andras bästa måste Ryssland ”av-imperialiseras”. Det behöver en sammanhållande kitt som bygger på politisk, ekonomisk och samhällelig modernisering. Delar av framför allt den ryska, men också ryssländska identiteten som bygger på imperietänkande-, byggande och militarism, behöver fasas ut för att förändringar ska bli möjliga. Det handlar om mentalitetsförändringar som tar lång tid.

Det blir sämre innan det blir bättre.

Redan prenumerant?
Du har läst en olåst artikel från Kvartal
Prenumerera för att få ta del av alla texter och poddar från Sveriges vassaste mediehus.

Redan prenumerant?
Testa Kvartal Total!
Första månaden gratis
Ingen bindningstid.
Till erbjudandet
Eller vill du bara läsa denna artikel?
Har du redan ett konto?
Skapa ett gratiskonto för att lyssna på Kvartals poddar helt kostnadsfritt
* Genom att skapa ett gratiskonto prenumererar du på vårt kostnadsfria nyhetsbrev – avsluta när du vill.