Den svenska statens nettoskuld den 31 december 2017. Det är alltså skillnaden mellan statens totala tillgångar och totala skulder. Staten har sålunda en negativ nettoförmögenhet. Det är en ganska kraftig förbättring jämfört med året innan då motsvarande nettoförmögenhet – 405 miljarder kronor.

Källa: Ekonomistyrningsverket.