Välkommen till Kvartal

Det svenska samhället står inför en rad allvarliga prövningar. Samtidigt har både viljan och förmågan att diskutera våra gemensamma angelägenheter på ett sakligt sätt försvagats. 

Detta var utgångspunkten när Tidskriften Kvartal startades våren 2016. Sedan dess har Kvartal etablerat sig som en kanal för grundmurade samhällsanalyser och seriös idédiskussion. Här publiceras akademiker, författare, journalister och experter, som har det gemensamt att de besitter en särskild sakkunskap.

Vi har strävat efter att bidra till en mindre ytlig, konfliktinriktad debatt och att återerövra och etablera en vuxnare samtalston – bort från enkla paroller, korta appeller, anklagelser och tillmälen. 

En motsättning i vårt politiska samtal gäller nämligen själva formen för diskussionen. Det tonläge man väljer markerar hur man förhåller sig till varandra, till aktuella frågor och ståndpunkter som utmanar ens egna. Den centrala frågan i en samhällsdiskussion kan inte vara vad man personligen anser, utan hur saker faktiskt hänger ihop. Åsikter och känslolägen är flyktiga och polariserande. Samtal om orsakssamband, fakta och historiska bakgrundsanalyser är mödosamma och tar tid.

”Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran,” stod det i Kvartals första programförklaring. Detta är fortfarande den idé som ligger till grund för vårt arbete.

Under hösten 2017 växer Kvartals redaktion. Vi blir fler medarbetare och mer material tillkommer. De välunderbyggda artiklarna om viktiga frågor utgör fortsatt tidskriftens grundstomme, samtidigt som Kvartal framöver kommer att bidra med kortare kommentarer, ljud och rörlig bild, med samtal och intervjuer. Ambitionen förblir densamma: Att behandla vår samtids frågor med det allvar de kräver.

En viktig uppgift för Kvartal är att bidra till att stärka och återupprätta civilitet, rättsstat och fungerande normer, bortom ideologiska positioneringar eller vaga deklarationer om värdegrunder. Vi strävar efter att ge kunskap, informera om relevant forskning och att belysa målkonflikter. Vi vill veta och förstå hur man tänkte när beslut fattades och hur man tänker i dag. Vi är intresserade av vilka konsekvenser politiska beslut får – bortom programförklaringarna och försäkringarna om goda avsikter. Vi strävar efter framåtriktade diskussioner som kan peka mot konkreta lösningar och staka ut vägar framåt.

Detta har varit Kvartals ambition sedan starten, och så fortsätter vi i ny skepnad. 

Stockholm den 5 november 2017

Paulina Neuding, chefredaktör

 Foto: dromba

Foto: dromba