Kvartals nyhetsbrev

Tack!

Välkommen som prenumerant på Kvartals nyhetsbrev.

Skip to content

Integritetspolicy

Tidskriften Kvartal (”vi”) behandlar personuppgifter i sin verksamhet. I denna policy beskriver vi vilka personuppgifter som vi kan komma att behandla samt i vilket syfte. Denna policy redogör också för vilka rättigheter du har. Integritetspolicyn uppdateras och utvecklas kontinuerligt.

Om du har frågor eller synpunkter på vår personuppgiftshantering eller om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen är du välkommen att kontakta info@kvartal.se.

Kakor

Kvartals kakor används till besöksstatistik (Google Tag manager) och för sökfunktionen Google Custom Search.

De personuppgifter vi hanterar

Vi behandlar dina personuppgifter som lämnas i samband med anmälan till nyhetsbrev och eventuella seminarier, konferenser eller övriga evenemang som vi arrangerar. Vi sparar grundläggande uppgifter såsom e-postadresser, namn och eventuellt andra relevanta kontaktuppgifter. Dessa har hämtats direkt från dig.

Vid deltagande i Kvartals konferenser och seminarier kan inspelning eller fotografering förekomma och detta kan komma att publiceras. Kvartal kommer att meddela i förväg om en sådan upptagning eller fotografering sker.

Om du utför en tjänst för Kvartal som föranleder arvode, kommer vi att även behandla uppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut arvodet såsom kontouppgifter och – i vissa fall – personnummer eller kontrolluppgifter för F-skatt.

För vilka ändamål samt med stöd av vilken laglig grund vi behandlar dina personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för följande syften:

  • Tillhandahålla och administrera Kvartals Nyhetsbrev.
  • Tillhandahålla och administrera inbjudningar till seminarier, konferenser eller liknande event.
  • Administrera arvoden och andra utbetalningar för utförda tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål för att uppfylla vår skyldighet enligt lag:

  • För att efterleva bokföringslagstiftning
  • Fullgörande av avtal (exempelvis anställningsavtal)

Hur personuppgifter behandlas

Dina personuppgifter sparas enbart för internt bruk och hanteras endast av de personer som är ansvariga för aktuellt utskick. Vi behandlar dina personuppgifter endast inom EES.

Personuppgifter lagras endast så länge det behövs och för det syfte för vilka de insamlades. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du står med i våra register för nyhetsbrev och konferenser eller så länge som vi behöver för att administrera utbetalningar av arvoden eller liknande till dig.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge de behövs och för de ändamål som uppgiften samlades in. Generellt sparar vi uppgifterna för att kunna utföra våra tjänster eller i enlighet med lagkrav. I de senare fallet avgör det aktuella lagkravet hur länge berörda personuppgifter sparas. I vissa fall har du rätt att påverka hur länge dina personuppgifter sparas, t.ex. om du återkallar ditt samtycke till en viss behandling.

Skydd av personuppgifter

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som vi hanterar mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring eller förstöring. I de fall externa leverantörer hanterar personuppgifter på uppdrag av oss har vi ingått avtal med leverantören som säkerställer adekvat skydd för dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag angående de personuppgifter som vi har angående dig. Om någon av de personuppgifterna som vi har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas.

Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som inte krävs enligt lag. Om du avregistrerar dig från våra utskicksregister så raderas dina uppgifter omgående.

Du har också rätt att när som helst återkalla ditt samtycke om att vi behandlar information om dig i våra utskick.

Du gör dina rättigheter gällande genom att kontakta oss per e-post eller telefon. Våra kontaktuppgifter framgår denna hemsida.

Behörig myndighet

Om du är missnöjd med Tidskriften Kvartals behandling av personuppgifter har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Kontakt

Har du frågor med anledning av våra personuppgifter enligt ovan kan du kontakta oss på info@kvartal.se