Uppdaterad: Juridiken spänner musklerna

RÄTTSSTAT | Förvaltningsrätten i Malmö underkände i fredags den så kallade gymnasieamnestin, som ger 9 000 personer utan asylskäl rätt att stanna i landet. Lagrådet har tidigare slagit fast att samma lag utarbetats på ett undermåligt sätt. Det innebär att den svenska juridiken på ett förmodligen aldrig tidigare skådat sätt har tagit strid med politiken om en lag. Det är en sensation, med potentiellt stora konstitutionella implikationer, skriver Jakob Heidbrink, docent i civilrätt.

Read More

Den destruktiva kulten av det autentiska

ÄKTHET | Det är knappast förvånande att högsta ansvariga politiker hänvisar till sina starka känslomässiga reaktioner efter skjutningarna i Malmö. Alltsedan det sena 1700-talet har det autentiska känslouttrycket omhuldats i den västerländska kulturen, och förstärks nu av mekanismerna i sociala medier. Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap, frågar sig om inte föreställningarna om autenticitet snarare har gynnat falskhet och förställning – och om inte den frihet som vi åtnjuter i västvärlden idag härrör från en kamp mot just det autentiska.

Read More

Hiphopens problem

SAMHÄLLSKRITIK | Rapmusik är i dag den största musikstilen i USA, framför allt bland ungdomar. Samtidigt är det en genre där artister i både låttexter och uttalanden återkommande uttrycker antisemitiska och homofoba åsikter. Adam Cwejman menar att det är en konsekvens av att det rör sig om musik med förväntningar på samhällskritik – men med utövare som inte nödvändigtvis har en politisk analys.

Read More

Föräldraskapet är ingen fälla

ANSVAR | För skribenten Susanna Birgersson innebar föräldraskapet en ny känsla av mening i tillvaron. Den upplevelsen beskrivs dock så gott som aldrig i svensk debatt, där jämlikhetssträvan alltjämt är högsta prioritet och särskilt kvinnor ofta beskrivs som förlorare – karriärmässigt, ekonomiskt, privat – på ett hängivet föräldraskap. Det är dags att börja tala om både föräldraskapets positiva sidor och dess goda effekter för samhället. 

Read More

Den impotentes vapen

VÅLD | Varifrån kommer behovet av att begå övergrepp? Malcom Kyeyune menar att en stor del av det hänsynslösa våld som omger oss i dag – bland annat gruppövergrepp mot kvinnor och barn och attacker på räddningspersonal – kan härledas till Nietzsches tankar om ressentiment: driften att kompensera sin egen känsla av maktlöshet. Den som upplever ressentiment känner hat gentemot en annan person eller grupp, därför att denna grupp identifieras som orsaken till det egna lidandet.

Read More

Jag tar min plats genom språket

ANDRASPRÅK | Jag brukar skämta att jag bara kan byråkratsvenska. Som jurist har jag ett yrke som premierar kunskap i den byråkratiska idiolekten, och det innebär att man inte behöver tillhöra urberget för att vara som alla andra. Även för infödda svenskar är kanslisvenskan ett förvärvat språk, och därmed smälter också jag självklart in i gemenskapen. Jakob Heidbrink, docent i juridik, skriver om erfarenheten av att erövra svenskan som vuxen.

Read More

Kulturvänsterns populism hotar Akademien

KONFLIKT | Studerar man några av de konflikter som omgärdat Svenska Akademien under efterkrigstiden kan man konstatera att Akademiens belackare förenas i avskyn mot att politiska och religiösa maktcentra hålls separerade från vetenskapliga och konstnärliga institutioner. Den senaste tidens knytblusmanifestationer är ett uttryck för en sådan avsky, menar Johan Lundberg, docent i litteraturvetenskap.

Read More

Ett barn behöver sin mor

IDEAL | Om kvinnorollen förr definierades av funktionen som barnaföderska, definieras samtidens kvinnoroll snarare av motsatsen. Att låta tillvaron och karriären fortsätta på samma sätt som innan man bildade familj har både blivit ett tecken på självständighet och ett jämlikhetspolitiskt mål. Men är det verkligen lika bra för ett litet barn att tas omhand av vilken vuxen som helst? Frågan om vad ett gott föräldraskap är måste utgå från barnens behov, inte från föräldrarnas, menar Helena Granström.

Read More

Män är kulturella djur

METOO | Metoodebatten har rasat i månader –  men den är ofullständig utan evolutionsbiologiska insikter om manlighet, våld och sexualitet. Ändå är det attitydförändringar är avgörande för att bekämpa övergrepp. Det kräver att man tar hänsyn till kunskap om hur sexuellt våld varierar mellan olika länder, tider och situationer, konstaterar evolutionsbiologen Patrik Lindenfors.

Read More

Vardag i det postsekulära samhället

RELIGIOSITET | Det har länge antagits att religionens inflytande i samhället skulle minska i takt med världens modernisering. I stället visar undersökningar att världen blir alltmer religiös. För Sveriges del betyder det att staten behöver hitta sätt att skilja mellan destruktiva uttryck som ska förbjudas och sådant som ryms inom lagstiftningens gränser, annars skapas nya problem. Om generella statliga ingrepp mot ”religion” innebär begränsningar av sådant som klockringningar och psalmsång, berövas människor uppskattade praktiker, skriver Joel Halldorf, docent i teologi. 

Read More

Billig arbetskraft kan bli dyr affär för en välfärdsstat

Billig arbetskraft kan bli dyr affär för en välfärdsstat

ARBETSKRAFTSINVANDRING | Socialdemokraterna går till val på att strama åt reglerna för invandring av utomeuropeisk arbetskraft. Men inom stora delar av borgerligheten avfärdas kritik mot systemet alltför lättvindigt med enkla paroller och anklagelser om främlingsfientlighet, skriver nationalekonomen och författaren Tino Sanandaji.

Read More

En kunskapssyn för nepotism och korruption

MERITOKRATI | Sveriges framgång under 1900-talet skapades av människor som gått i en skola byggd på en traditionell kunskapssyn. Dagens skola vilar tvärtom på postmoderna idéer om att det inte finns sann och viktig kunskap – vilket gör det svårt att belöna den som är ambitiös och begåvad. Men ett fungerande meritokratiskt belöningssystem är inte bara viktigt för individen, utan för hela samhället. Transparenta meritokratiska mekanismer är den enda effektiva metoden för att förhindra korruption, klientelism och nepotism, skriver Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi.

Read More

En sann bild av Sverige kan inte vara entydig

En sann bild av Sverige kan inte vara entydig

KOMMUNIKATION | Myndigheten Svenska Institutet arbetar med att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Men SI har kritiserats för både sina metoder och för den bild av Sverige som förmedlas via dem. Offentlig diplomati måste kunna hantera och representera en politiskt oense nation, skriver Andreas Åkerlund, docent i historia vid Södertörns högskola. 

Read More

Begärets dunkla mål

METOO | Rut Hillarp ägnade sitt författarskap åt att undersöka sexualitetens många sidor. I både hennes verk och dagböcker finns berättelser om förnedring, underkastelse och våld, men även om ömsesidighet och stor passion. I svallvågorna av #metoo återvänder Birgitta Holm, professor emerita i litteraturvetenskap, till Hillarps författarskap och reflekterar över sexualitetens komplexitet.  

Read More

Det ni valde att inte se

INTEGRATION | Jag heter Mustafa Panshiri och har mitt ursprung i Afghanistan. Mina föräldrar är tadzjiker och gifte sig efter att ha träffats på jobbet i Kabul. Själv föddes jag 1986 och är storebror till två syskon. Mina minnen av Afghanistan kretsar kring sådant som den berömda mjukglassen med mangosmak, Bollywoodfilmer på helgerna och att ibland få hälsa på pappa på jobbet. 1997, när jag var elva år, kom vi till Sverige.

Read More

Ska lagen vara lika för alla?

Ska lagen vara lika för alla?

KONSTITUTION | Mediegrundlagarna är långa och har dessutom en komplicerad juridisk-teknisk konstruktion. Det nu vilande förslaget till grundlagsändring på 500 sidor är knappast något man ströläser. Men frågan är angelägen: Hur ska yttrande- och informationsfrihet vägas mot skyddet av den enskildes integritet? Och bör professionella aktörer som journalister ges en privilegierad ställning? Krister Thelin, jurist, tidigare statssekreterare och domare, både i Sverige och vid FN:s Krigsförbrytartribunal i Haag, benar ut en snårig materia.

Read More

Muslimska brödraskapet: Varken moderata eller representativa

POLARISERING | Individer och organisationer med band till Muslimska Brödraskapet har länge varit verksamma i Sverige. Det bekräftar en ny rapport av Aje Carlbom för MSB, vars resultat är i linje med konsensus bland europeiska säkerhetstjänster. Det är hög tid att Brödraskapets negativa påverkan på samhället blir föremål för seriös debatt också i Sverige. Det skriver Lorenzo Vidino, chef för Program on Extremism vid George Washington University, och världsledande expert på Muslimska Brödraskapet. 

Read More

Vi vet vad som fattas skolan

PEDAGOGIK | Varken pedagogiken eller läroplanen för den svenska skolan tar hänsyn till etablerad forskning inom bland annat kognitionsvetenskap. Tvärtom utgår man från metoder som står i direkt strid med vetenskapliga rön, skriver Isak Skogstad. Reformer är nödvändiga, men först krävs att man ger upp de idéer som skapat dagens ineffektiva och ojämlika skola.

Read More

Därför frågar jag om invandringen

Därför frågar jag om invandringen

JOURNALISTIK | Före hösten 2015 kunde det vara riskfyllt för en journalist att uppfattas som alltför intresserad av migrationens baksidor. Många kolleger har genom åren förpassats ut i marginalen för att de uppmärksammat problem som invandringen till Sverige fört med sig. Jag har själv avstått från potentiellt kontroversiella reportage för att undvika problem. Det skriver Jörgen Huitfeldt, redaktör på Kvartal, och tidigare programledare i Sveriges Radio. 

Read More

Demokratin uppstod ur egenintresse

Demokratin uppstod ur egenintresse

VÅLDSMONOPOL | Likheterna mellan antikens Grekland och nutidens maffiakultur är mycket stora. I båda samhällen är den centrala frågan hur beskydd ska hanteras och organiseras. Demokratin som uppstod i Grekland inte var ett utslag av idealism, utan ett pragmatiskt sätt att lösa den ständigt överhängande risken för inbördeskrig, menar Tomas Lappalainen

Read More