Det fria ordets slyngelålder

Det fria ordets slyngelålder

MEDIA | Det är inte bara 250 år sedan vi fick vår första tryckfrihetsförordning. Det är också 250 år sedan "det fria ordets slyngelålder" inleddes. Många liknar den tidens hätska debattklimat med det vi har i dag på sociala medier. Sveriges tryckfrihetshistoria har varit en lång och slingrig väg, skriver Karl-Erik Tallmo. Med tanke på vad som nu sker i vår omvärld bör vi vara vaksamma på angrepp mot det fria ordet även här.

Read More

Migration och välfärdsstatens finansiering

Migration och välfärdsstatens finansiering

MIGRATION | Ett vanligt argument för ökad migration till rika länder i Europa är den åldrande befolkningens behov. Ofta hävdas att invandring av unga människor är nödvändig för att finansiera framtida vård och pensioner. Eftersom dessa påståenden hörs så frekvent tror många att de måste bygga på fakta, trots att alla officiella kalkyler visar på motsatsen, skriver nationalekonomen Tino Sanandaji.

Read More

Jämlikhetens idéhistoria – bortom mantran och paroller

Jämlikhetens idéhistoria – bortom mantran och paroller

IDÉER | Människans förmåga till empati är biologisk, men samtidigt kulturberoende. För att vi ska kunna bygga ett modernt samhälle måste denna empati vidgas till att omfatta många fler än vad som kan betraktas som naturligt. Idén om mänskliga rättigheter är ingen självklarhet – den är resultatet av en lång kulturell utveckling där individens oberoende och frihet vuxit parallellt med respekten för andras värde, skriver Dan Korn.

Read More

Vi misslyckas med att värna barnets bästa

Vi misslyckas med att värna barnets bästa

OMSORG | För en allt större grupp barn är Sverige inte ett bra land att växa upp i. Den sociala barnavården har ett av samhällets viktigaste uppdrag men ges inte förutsättningar att klara av sitt arbete. Trots många varningar har problemen inom socialtjänsten tillåtits växa och utsatta barns behov försummats. Konsekvenserna för samhället kommer att bli kännbara, skriver Jenny Sonesson.

Read More

Konsten att överskrida gränser – men bara vissa

Konsten att överskrida gränser – men bara vissa

KULTUR | Vår tids konst vill vara politisk. Men vad innebär det? Vilka gränser får konsten överträda – och vem avgör frågan? Konstvärldens problem i dag är dess förutsägbarhet, skriver Lars Vilks. Den radikala samtiden är inte radikal för sina invigda betraktare utan enbart för en bredare publik som önskar sig mer traditionella utställningsobjekt. Detta är den första av två essäer av Lars Vilks i Kvartal om nutidskonstens tillstånd – här med fokus på den svenska scenen.

Read More

Hederskultur under radarn

Hederskultur under radarn

HEDERSVÅLD | Mordet på Fadime Şahindal år 2002 blev startpunkten för en långdragen och infekterad debatt om hedersrelaterat förtryck i Sverige. Det var ett uppvaknande till en verklighet som få politiker, journalister eller forskare kände till. Genom åren har olika försök gjorts att förstå det till synes ofattbara. Men ännu saknas viktig kunskap om hederskulturens mekanismer, skriver författaren Per Brinkemo.

Read More

Vänsterns villospår i hedersdebatten

Vänsterns villospår i hedersdebatten

HEDERSVÅLD | Hur kunde så många inom den politiska vänstern gå vilse i debatten om hedersförtryck? Oron för att befästa etniska schabloner är begriplig. Man kan också förstå värdet av att belysa de gemensamma dragen i allt patriarkalt våld. Men det är beklämmande att se hur etablerade forskare och debattörer avfärdat de röster som genom åren vittnat om personlig erfarenhet av förtrycket, skriver sociologen Klas Gustavsson.

Read More

Staden som förebådar Sveriges framtid

Staden som förebådar Sveriges framtid

KOMMUNER | Gradvis har Malmö anpassats till segregationens verklighet. Här är parallella samhällen inte enbart något man kan varna för. De är redan ett faktum. Men i stället för att ta itu med de handfasta problemen har man lagt stor energi på att bekämpa fördomar och felaktiga attityder och på att försköna stadens självbild. Vilket öde väntar Malmö? Lars Åberg skärskådar Sveriges tredje stad och ser ledtrådar till hela landets framtid.

Read More

Nazisterna i Orienten

Nazisterna i Orienten

IDÉER | Det har utvecklats en akademisk industri runt Edward Said. Uppsatser och böcker produceras en masse, starkt influerade av Orientalism och hans andra verk i samma genre. Men hur påverkades Saids tänkande egentligen av det historiska sammanhang där han var verksam? Som författaren själv noterar kan en text sällan frikopplas från sin samtid och dess maktstrukturer. I hans eget fall är detta sammanhang långt ifrån oproblematiskt, skriver Johan Lundberg. Det finns därför skäl att se närmare på den kontext där Saids bärande idéer tog form.

Read More

Efterlyses: Ansvarstagande eliter

Efterlyses: Ansvarstagande eliter

MITTFÅRAN | Att ta ansvar är inte detsamma som att alltid ta tillfället i akt. Det kan i själva verket vara detsamma som att avstå. En av de främsta dygderna i den antika moralfilosofin var måttfullhet – självbehärskning. Det är dags för dagens politiska och ekonomiska maktägare att återgå till måttfullhetens väg, skriver Anders Björnsson. Ett system som producerar ständigt växande ojämlikhet är inte hållbart.

Read More